วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โอ้ละพ่อสโมสรลำปาง


จ่าจังหวัดแจงพื้นที่สโมสรนครลำปางเป็นพื้นที่เอกชนมีโฉนดครบถ้วน ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ  กรณีเลือกผู้เสนอโครงการดำเนินการโปร่งใส่ ระบุไม่จำเป็นว่ายอดเงินสูงว่าแล้วจะได้รับเลือก แต่ดูที่ผลงานและแผนการบริหารงานเป็นหลัก  ส่วนด้านคดีตั้งทนายพร้อมแล้ว แต่ไม่ข้อเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกกลัวเสียรูปคดี

นายนพสิทธิ์  ธีระดนัยพงศ์ จ่าจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการสมาคมสโมสรนครลำปาง  ชี้แจงกรณีการเปิดให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสมาคม ในการประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2558 ว่า  เนื่องจากสมาคมสโมสรนครลำปางเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง  เดิมมีชื่อว่าสโมสรลำปางตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2470   มีที่ดิน 45 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา  จากนั้นได้ขายที่ดินให้กับเทศบาลนครลำปาง 34 ไร่  ปัจจุบันคือสวนสาธารณะเขลางค์นคร  โดยไม่ได้ขายเป็นเงินแต่แลกเปลี่ยนให้เทศบาลมาสร้างที่ทำการสโมสรให้ ส่วนที่เหลือให้เอกชนเช่าทางเข้าออก ให้เทศบาลนครเช่าทำห้องสมุดประชาชน ให้กรมประชาสัมพันธ์เช่าเป็นสถานีวิทยุ สวท.เดิม และให้บริษัท ทิพย์ช้าง จำกัด เช่าเป็นที่สวนหย่อมด้านข้างโรงแรม   ส่วนหนึ่งยกที่ดินให้เป็นถนน

ปัจจุบันมีที่ดินเหลืออยู่ 4-5 ไร่  และไม่ได้ทำประโยชน์อะไร จึงประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจจะมาพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เสนอแผนงานโครงการมาที่สมาคมฯ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาว่าแผนงานโครงการใดมีประโยชน์กับสมาชิกและประชาชน จ.ลำปาง รวมทั้งมีแผนบริหารธุรกิจที่ดี มีความเป็นไปได้ของโครงการที่แน่นอน ปรากฏว่ามีผู้สนใจพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 รายด้วยกัน ทางสมาคมฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน 1 ชุด โดยให้ผู้เสนอแผนงานมานำเสนอข้อมูลให้กรรมการทราบ รายละ 15-20 นาที 

นายนพสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า  สมาคมฯมีประกาศเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งคือ สมาคมจะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกผู้เสนอแผนงาน โดยไม่จำต้องเลือกผู้เสนอแผนงานโครงการที่เสนอเงินค่าบำรุงให้กับสมาคมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสมอไป โดยผู้เสนอแผนงานโครงการไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆกับสมาคม ทั้งนี้ สมาคมฯจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่สมาคมฯและสมาชิกตลอดจนประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ  อีกประเด็น คือ ผู้เช่าที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้น เมื่อดำเนินการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ดิน กรณีรื้อถอนอาคารสมาคมฯเดิม มูลค่าอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ต้องไม่น้อยกว่าอาคารสมาคมฯเดิม โดยค่าเช่าได้อิงอัตราค่าเช่าทางกรมธนารักษ์  แม้ว่าจะทำสัญญา 30 ปี แต่หลักจากครบสัญญาแล้วทรัพย์สินต่างๆที่เกิดขึ้นจะตกเป็นของสมาคมฯทันที สิ่งเหล่านี้ได้ติดประกาศไว้ที่ทำการสมาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง และศาลากลางจังหวัด

“หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ เราขายให้กับเทศบาลในส่วนของสวนสาธารณะ แต่ที่ดินของสมาคมฯปัจจุบันมีโฉนดถูกต้องครบถ้วนเป็นที่ของสมาคมฯ ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด” เลขานุการสมาคมฯ กล่าว  

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอแผนงานโครงการอย่างไร  เลขานุการสมาคมฯกล่าวว่า  ในส่วนของการพิจารณาได้ดูในหลายเรื่อง เช่น มีแผนธุรกิจอย่างไร  ความเป็นไปได้ของโครงการ  เป็นต้น ซึ่งทางสมาคมฯก็มีข้อมูลประวัติของผู้เสนอแต่ละบริษัทว่ามีผลงานที่ประจักษ์มีอะไรบ้าง จึงเป็นข้อกำหนดว่าคนที่เสนอผลประโยชน์มากกว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องได้    ในสัญญาส่วนลึกแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่สมาคมฯมอบที่ดินให้แก่ผู้เสนอโครงการ  ทางสมาคมฯต้องพิจารณาให้รอบคอบและละเอียด

โดยมี 6  รายที่เสนอโครงการเข้ามาคือ  บริษัท เดอะ สลีป จำกัด  และบริษัท เดอะ สลีป สยาม จำกัด เสนอแผนงาน 2 โครงการ เป็นการก่อสร้างโรงแรมช้างเผือก และโครงการสถานปนิกย้อนยุค  หจก.สุธรวิดา เสนอสร้างคอนโดมิเนียม 7 ชั้น หจก.สมบูรณ์เอนจิเนียร์ เสนอโครงการศูนย์การค้าเพื่อสุขภาพ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองทานสปอร์ต ได้ขอสละสิทธิ์เนื่องจากขาดความพร้อม และบริษัท ทิพย์ช้างโฮเทล จำกัด เสนอโครงการโรงแรมทิพย์ช้างคลูโด้  โดยเสนอห้องประชุมใหญ่ร่วมด้วย

ผู้ที่ได้รับเลือกคือ บริษัท เดอะ สลีป จำกัด  และบริษัท เดอะ สลีป แอท สยาม จำกัด มีแผนงานก่อสร้างโรงแรมระดับ 4-5 ดาว  โดยไม่มีการรื้อสนามเทนนิส และจะมีการก่อสร้างห้องน้ำให้สำหรับผู้มาเล่นกีฬาเทนนิส รวมทั้งก่อสร้างอาคารสมาคมฯใหม่แทนอาคารสมาคมฯเดิมที่รื้อถอนไป มูลค่าการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท หลังจาก 30 ปีแล้วทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นทรัพย์สินของสมาคมฯ  ขณะนี้ได้รื้อถอนทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นของสมาคมฯออกมาก่อน ประมาณสิ้นเดือน พ.ย.นี้จะสามารถให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการได้

กรณีค่าตอบแทนให้สมาคมฯมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ เหมือนเป็นเงินกินเปล่าส่วนหนึ่ง กับค่าเช่า ซึ่งค่าเช่าจะเท่ากันหมดไม่ว่าใครจะได้ เพราะอิงตามระเบียบของกรมธนารักษ์  ส่วนเงินกินเปล่า เช่นค่าธรรมเนียม ค่าสินน้ำใจ แล้วแต่บางคนจะเสนอเข้ามามากบ้างน้อยบ้าง  แต่ประเด็นที่ค่าธรรมเนียมสูงจะต้องได้รับเลือกนั้นไม่ใช่  เราต้องดูตามโครงการที่เสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ ความน่าเชื่อถือมีหรือไม่

เมื่อสอบถามกรณีที่บริษัท ทิพย์ช้างโฮเทล จำกัด ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการสมาคมฯ ว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้พัฒนาที่ดินเป็นไปโดยมิชอบและขัดหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก นายนพสิทธิ์ กล่าวว่า   แนวทางการดำเนินคดีคงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดได้ แต่ทางสมาคมฯได้มีการตั้งทนายความแล้ว เพื่อปกป้องสิทธิ์ของสมาคมฯและสมาชิกด้วย ไม่กังวลในเรื่องคดี เพราะเงื่อนไขต่างๆมีชัดเจนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ เรื่องเดิมสืบเนื่องจาก สมาคมสโมสรนครลำปาง ได้เปิดให้เอกชนเข้ามาเสนอแผนงานโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพัฒนาพื้นที่ของสมาคมฯให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ยื่นเสนอโครงการทั้ง 6 ราย และมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 ก.ย.58  แต่เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของสมาคมฯ ไม่มีความโปร่งใส ไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยอ้างว่าไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอโครงการรายอื่นๆ จึงได้ยื่นร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี   ป.ป.ช.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ศาลปกครองเชียงใหม่ ฯลฯ  ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการสู้คดีในชั้นศาล  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1055 วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์