วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศาลสั่งกฟผ. อพยพ ‘ห้วยคิง’ ขีดเส้น 1 ปี ไปเมาะหลวง

จำนวนวผู้เข้าชม Hit Web Stats

ศาลปกครองเชียงใหม่สั่ง กฟผ. อพยพชาวบ้านห้วยคิง 381 ราย ภายใน 1 ปี  ขณะที่ชาวบ้านรอลุ้นจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ขณะเดียวกันมติ ครม.ที่ระบุให้อพยพจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 59   ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิงเผยจะรอให้ครบเวลา ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าอาจมีเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ผ่านไป 2 ปี กับ 5 เดือน หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 56 ให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านงบประมาณจำนวน 2,970.5 ล้านบาท กรณีราษฎร 5 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6  ตำบลแม่เมาะบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง  จำนวน 1,458 ครัวเรือน ร้องเรียนขออพยพหมู่บ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง จนถึงขณะนี้ยังคงติดปัญหาเรื่องพื้นที่รองรับการอพยพเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ยังอยู่ระหว่างการขอเพิกถอน

ขณะเดียวกันก่อนหน้าที่จะมีมติ ครม. ปี 53  ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 381 ราย ได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นจำเลยที่ 1 พร้อมพวกรวม 6 คน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำเลยที่    ยื่นเรียกร้อง ข้อ คือ 1.ให้อพยพผู้ฟ้องคดีทั้ง 381 ราย และครอบครัวออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 กิโลเมตร ภายใน 30 วันนับแต่ที่ศาลมีคำพิพากษา  2.ให้ กฟผ.จัดที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และจ่ายค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 381 รายตามกฎหมาย  และ 3. ให้ระงับการทำเหมืองแร่ตามคำขอประทานบัตรที่ 3-6/2530  และที่ 30-46/2535  และประทานบัตรเลขที่ 50-61/2539  และที่ 2-4/2541 ของ กฟผ.ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า กฟผ.จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำขอข้อ1

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่ผ่านมา ศาลปกครองเชียงใหม่ได้อ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่า  ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 หรือ กฟผ. ดำเนินการอพยพผู้ฟ้องคดีทั้งหมด 381 ราย รวมทั้งราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ที่ประสงค์จะอพยพออกนอกพื้นที่ตามมติ ครม.วันที่ 15 ต.ค. 56  ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ถึง 5
           
นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ  ผู้ฟ้องคดีที่ 1  เปิดเผยว่า  ชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้มีการอพยพตั้งแต่ปี 52 โดยในครั้งนั้นได้มีการปิดถนน ต่อมาปี 53 ได้รวมรายชื่อกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กระทั่งมีการตัดสินคดีเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 รวมเวลา 5 ปีเศษ   ให้ กฟผ.อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายใน 1 ปี  ซึ่งยังไม่ทราบว่า กฟผ.จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ทางชาวบ้านก็ต้องสอบถามไปที่ศาลเองหลังจากครบ 30 วัน
           
นางแสงจันทร์ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ทางคณะกรรมการระดับจังหวัด มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน ก็ได้มีการประชุมเรื่องการอพยพตามมติ ครม. 15 ต.ค. 56  ซึ่งพบว่าพื้นที่รองรับการอพยพที่บ้านเมาะหลวง หมู่ 8  ต.แม่เมาะ ยังติดปัญหาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ที่ต้องขอเพิกถอนจากอธิบดีกรมป่าไม้ นอกจากนั้นยังพบปัญหาว่ามีชาวบ้านเข้ามาบุกรุกพื้นที่รองรับการอพยพ  ตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะส่งเรื่องให้ ครม.เพื่อขออนุมัติค่าชดเชยให้กับชาวบ้านเมาะหลวง 64 ราย ที่เข้ามาบุกรุก และขอเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรที่จะอพยพ 1,458 หลังคาเรือนด้วย แต่จะเห็นด้วยหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับมติ ครม.
           
“ศาลสั่งว่าภายใน ปี ให้มีการอพยพ ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่  มติ ครม.กำหนดให้อพยพภายใน 3 ปี วันที่ 19 ต.ค.59 นี้จะครบ 3 ปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการใดๆ  ตอนนี้ชาวบ้านจะรอให้ครบกำหนดเวลา ถ้าไม่มีผลความคืบหน้าก็คงจะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง” ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง กล่าว

สำหรับราษฎรที่ต้องการอพยพ 1,458 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง 476 ครัวเรือน บ้านหัวฝาย 301 ครัวเรือน บ้านดง 206 ครัวเรือน  บ้านสวนป่าแม่เมาะ 217 ครัวเรือน  และบ้านหัวฝายไหล่ทุ่ง 258 ครัวเรือน

ในส่วนการเตรียมที่ดินปลายทางรองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 160 ไร่ อยู่บริเวณบ้านท่าสี  ตำบลบ้านดง ใช้สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง เพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงที่แปลงที่ 2 และ 3 ที่จะให้เป็นที่อยู่อาศัย โดยได้ส่งเรื่องขอใช้พื้นที่ทั้งหมดนี้จากกรมป่าไม้แล้ว  ส่วนแปลงที่ 2 เนื้อที่ทั้งหมด 1,407 ไร่ อยู่บริเวณบ้านท่าสี เพื่อจะรองรับราษฎรตำบลบ้านดง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมูที่ 7 และบ้านหัวฝายไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รอการอนุมัติเช่นกัน แปลงสุดท้ายอีก 688 ไร่ อยู่ที่บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ หมู่ที่ 8 พื้นที่รองรับราษฎรบ้านห้วยคิง 400 กว่าหลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในเขต พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1072 วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2559)
Share:

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม, 2559 18:45

  ยังจะมาเบียดอีกที่ก็มีเท่านี้ทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นที่มีอยู่งบยังไม่ทั่วถึงเลย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม, 2559 19:02

  ตอนเค้ายายมากันดันไม่มา ตอนนี้มาเดือดร้อน มาฟ้องร้อง ผู้ใหญ่หัวควยเอ่ยย หัวหมอ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม, 2559 22:30

  สงสัยรอโก่งราคารึเปล่า ผู้ใหญ่บ้านแท้จริงไม่ใช่คนแม่เมาะ แต่มาได้สามีที่นี้ แล้วก็ดันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีก ฮ้าๆๆตลกอะ ไปเรียกร้องวังเหนือบ้านเกิดผู้ใหญ่ดีกว่ามั๊ย

  ตอบลบ
 4. ไม่อยากไปอยู่ที่ของคุณหรอกค่ะ. เอาเงินมาชดใช้ให้ตามเหมาะสมเราจะไปอยู่ที่อื่น. ชาวบ้านนะอยู่มาก่อนโรงไฟฟ้านะค่ะ. อย่ามาพูดแบบนี้ไม่ได้มาอยู่แบบที่มีมลพิษแล้วอย่าสะเร่อมาพูดค่ะ. แล้วที่พิมพ์ๆมานี้พนักงานการไฟฟ้าหรือป่าวหล่ะคุณถึงไม่เห็นใจชาวบ้าน. ลองแม่คุณได้มาเป็นชาวบ้านแล้วจะรู้เองค่ะ

  ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์