วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลดฟืน ลดตัดไม้ พลังงานเพื่อชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ทำให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง นำโดย สายธาร ประสงค์ความดี ได้ทำการวิจัยเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากเผาไหม้ฟืน ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงไปได้ถึง 78 %
           
“โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นสุราชุมชน ในวิสาหกิจชุมชนลำปาง ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน” ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นสุราชุมชน ในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และสร้างเครื่องกลั่นสุราชุมชนประสิทธิภาพสูงต้นแบบ 2.เพื่อปรับปรุง และสร้างเครื่องกลั่นสุราชุมชนแบบดั้งเดิมให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถลดใช้เชื้อเพลิงจากฟืนให้น้อยลง และ 3. เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
           
โครงการนี้ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่วิสาหกิจแปรรูปผลผลิตจากข้าวบ้านต้นฮ่าง อ.วังเหนือง 3 แห่ง วิสาหกิจชุมชนมะขามหลวง อ.วังเหนือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านโป่ง อ.งาว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวบ้านอุมลอง อ.สบปราบ วิสาหกิจชุมชนรวมเกษตรกรแปรรูปข้าว อ.สบปราบ 2 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาเสริมกลาง อ.เสริมงาม 2 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้ดำเนินการทดลองการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์และในไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนได้จริง
           
คณะดำเนินงานโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกลั่นสุราชุมชนประสิทธิภาพสูงต้นแบบ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน ในพื้นที่ อ.วังเหนือ อีก 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องกลั่นสุราชุมชนประหยัดพลังงาน ในวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 9 แห่ง
           
ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนใน อ.วังเหนือ 3 แห่ง อ.งาว1 แห่ง อ.สบปราบ 3 แห่ง และ อ.เสริมงาม 2 แห่ง ทั้งนี้ จากผลการดำเนินดังกล่าวสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ไม่น้อยกว่า 421,200 กิโลกรัมต่อปี หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 336,960 บาทต่อปี (คิดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนที่ 0.80 บาทต่อกิโลกรัม) จากเดิมที่เคยใช้ไม้ฟืนในกระบวนการผลิตอยู่ที่ปีละ 620,000 กิโลกรัม
           
คุณสมบัติของเครื่องกลั่นสุราชุมชนประหยัดพลังงาน มีดังนี้ 1) จุน้ำส่าได้ 150 ลิตร/ครั้ง 2) ใช้เชื้อเพลิง 20-25 กิโลกรัม/ครั้ง 3) ปริมาณสุรากลั่นชุมชนที่ได้ 50-56 ลิตร/ครั้ง (ที่ความเข้มข้น 30 ดีกรี ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) 4) ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC) 0.45 กก./ลิตร (เดิม 2.10 กก./ลิตร)
           
จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ลดปริมาณการใช้ปริมาณการใช้ไม้เชื้อเพลิงได้มาก ซึ่งเป็นการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม่วาจะเป็น ซังข้าวโพด มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนไม้ฟืนได้อีกทาง
           
ที่ยิ่งไปกว่านั้นวิสาหกิจชุมชนยังได้นำส่าเหลือทิ้งจากการบวนการผลิตสุราดลั่นชุมชนมาทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซ LPG ในครัวเรือนให้กับครัวเรือนข้างเคียงอีกด้วย จึงเป็นต้นแบบของการลดการใช้ไม้ฟืนจากการตัดไม้เถื่อนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1082 วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์