วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เพิกถอนป่าพันไร่ เปิดทางอพยพแม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

อพยพแม่เมาะคืบ ป่าไม้เพิกถอนที่ป่า 1,387 ไร่ ต.บ้านดง  หลังชาวบ้านรอมานาน 3 ปี   กฟผ.เร่งเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ ขณะที่บ้านห้วยคิง 400 กว่าหลังคาเรือน ยังรออนุมัติใช้พื้นที่อีกกว่า 500 ไร่
           
ผ่านไปร่วม 3 ปี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 56 ให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านงบประมาณจำนวน 2,970.5 ล้านบาท กรณีราษฎร 5 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ตำบลแม่เมาะ, บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง  จำนวน 1,458 ครัวเรือน  ร้องเรียนขออพยพหมู่บ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง ซึ่งได้ติดปัญหาเรื่องพื้นที่รองรับการอพยพเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ กระทั่งล่าสุด รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้แจ้งเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ป่าในเขต ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  มายังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้ว  แต่ยังคงเหลือพื้นที่ของ ต.แม่เมาะ ซึ่งรองรับการอพยพของหมู่บ้านห้วยคิง หมู่ 6  ที่ยังต้องรอการอนุมัติอยู่

นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์  นายก อบต. บ้านดง อ.แม่เมาะ  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59   ได้มีหนังสือจากกรมป่าไม้ ลงนามโดยนายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสรรอพยพราษฎร หมู่ที่ 1 ,2,7 และ 8 ต.บ้านดง  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 เนื้อที่ 1,378 ไร่  ท้องที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
           
ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้ประมวลเรื่องราวดังกล่าวเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสรรอพยพราษฎร ต.บ้านดง ตามมติ ครม.วันที่ 15 ต.ค. 2556  เนื้อที่ 1,387 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี   โดยให้จังหวัดออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส.23 พร้อมแผนที่แสดงบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ขอรายนี้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 142/2527 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2527   พร้อมเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับวันที่ 12/21 (พ.ศ. 2533)ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  ในคราวเดียวกันตลอดพื้นที่  ให้ผู้ขอรับอนุญาตดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามหนังสืออนุญาต และทำบันทึกรับรองที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายคำขอหนังสืออนุญาตทุกประการโดยเคร่งครัด ก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้ผู้รับอนุญาต และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งให้หมั่นตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตของผู้รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ
           
หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้รับหนังสือ ก็ได้แจ้งให้ทาง กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต  ซึ่งทาง กฟผ.แม่เมาะได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กฟผ.แม่เมาะ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันเข้าทำการปรับพื้นที่อพยพทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปี 60
           
ขณะที่หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ  ซึ่งกำหนดพื้นที่อพยพอยู่ในเขตบ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ จำนวน 598  ไร่ ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใด   นางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง  กล่าวว่า  พื้นที่รองรับการอพยพของบ้านห้วยคิง 598 ไร่ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด  ยังงงอยู่เหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ทำไมไม่อนุมัติพร้อมกัน อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า ตอนนี้ราษฎรของบ้านห้วยคิง 476 หลังคาเรือน ก็ทำได้แค่รอต่อไป ในวันที่ 12 ก.ค.59 นี้ก็จะมีการประชุมเรื่องการอพยพอีกครั้ง
           
ทั้งนี้ ในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน เขต ต.แม่เมาะ 598 ไร่ เพื่อรองรับการอพยพของบ้านห้วยคิงนั้น ทราบว่า ได้มีการยื่นขอไปพร้อมกับของ ต.บ้านดง แต่เนื่องจากเป็นคำขอคนละฉบับ จึงได้มีการอนุมัติของ ต.บ้านดงมาเพียงฉบับเดียว ซึ่งคาดว่าของ ต.แม่เมาะ จะได้รับการอนุมัติตามมาเร็วๆนี้    

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1086 วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์