วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษามืออาชีพ เทรนด์ที่ยุค 4.0 ต้องการ

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ในยุคที่ใครๆก็บอกว่าการทำการตลาดยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์ที่ใครๆก็ทำได้ แต่ยังมีอีกหลายธุรกิจออนไลน์ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน  ดังนั้นการมีที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพที่เปลี่ยนยอดไลค์ให้เป็นยอดขาย เปลี่ยนยอดวิวให้เป็นยอดสั่งซื้อ อาจไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้

การปั้นที่ปรึกษาธุรกิจยุคดิจิทัล ดัน SMEs ให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันยุค 4.0 ที่ตอนนี้มีความต้องการที่ปรึกษาทางธุรกิจมาก เพื่อสอดรับกับการเติบโตและแข่งขันตลาดยุคใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจด้านดิจิทัล (SP Digital for Business)  พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กนกรัตน์ ศรีเพชรวรรณดี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่าง กว้างขว้าง ทำให้ภาคเอกชนเองเกิดความต้องการใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการในการใช้งานที่ปรึกษาธุรกิจมีจำนวนมาก แต่จำนวนที่ปรึกษาธุรกิจยังมีน้อยกว่าความต้องการ และที่ปรึกษาธุรกิจที่มีอยู่ยังไม่มีมาตรฐานในการให้บริการเท่าที่ควร

จากเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบ และสอดรับกับสภาวะความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน โดยพัฒนาให้มี องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จรรยาบรรณที่ดี เทคนิควินิจฉัยสถานประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการใช้เครื่องมือดิจิทัล รวมถึงเข้าใจปัจจัยในการนำเครื่องมือไปใช้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ จนสามารถให้บริการแก่ SMEsได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดรับกับการก้าวสู่ยุคดิจิทัล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวินิจฉัยสถานประกอบการ และจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

โดยผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ เสริมทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล สามารถนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือต่อ SMEs ได้อย่างเหมาะสม   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา SMEs ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งสู่ SMEs 4.0 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครฝึกอบรมจำนวนมากถึง 215 คน และคัดเลือกให้เหลือจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมดังนี้คือ ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 16-19 และ 22-26 พฤษภาคม 2650 จำนวนทั้งสิ้น 9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 โดยให้เลือกวันในการเข้าฝึกอบรม ณ สถานประกอบการจริง ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนลำปาง) จำนวน 5 วัน โดยจะมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยงคอยให้คำชี้แนะในการ ในสถานประกอบการจริงด้วย

ผอ. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ในยุคที่ดิจิทัลและนวัตกรรมเปลี่ยนโลกขณะนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องตามให้ทัน โดยอาศัยการเชื่อมโยง และการพัฒนาการตลาด จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่มีศักยภาพ ช่วยยกระดับธุรกิจ SME และ ผู้ประกอบการใหม่ๆ ให้ทันยุค 4.0  และ เทรนด์ ของโลก ซึ่งกำลังใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทางธุรกิจและการตลาด ได้มากขึ้นโดยมีพี่เลี้ยง ที่ปรึกษานำทาง และช่วยเหลือในการค้นหาศักยภาพของแต่ละธุรกิจให้เดินไปสู่การให้อยู่ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่


ในส่วนของจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรที่ปรึกษาดังกล่าวมากกว่า 5 ราย ขณะเดียวกัน มีการกล่าวถึงธุรกิจเซรามิกของลำปาง ที่ได้รับการพัฒนาและรับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ให้สามารถพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริการ รวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้แล้วหลายโรงงาน ทำให้สามารถปรับสภาพจากภาวะที่กำลังจะยอมแพ้ในธุรกิจ กลับมามีศักยภาพได้อีกครั้งด้วยแนวทางใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจท่องเที่ยวและ ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นที่ต้องการก้าวไปสู่การค้าออนไลน์อีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1129 วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์