วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ท.เมืองเขลางค์นครสะดุดอีก เลิกสัญญาผู้รับเหมานับหนึ่งใหม่อีกรอบ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

·  สำนักงานใหม่สะดุด
การก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต้องสะดุดอีกครั้ง เมื่อพบว่าการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้า และไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ทำให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้องบอกยกเลิกสัญญาบริษัทผู้รับจ้างเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งทำงานเสร็จเพียง 3 งวดงานเท่านั้น

·   นายกฯแจ้งเลิกสัญญา
นายไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนบ้านร้อง ต.ชมพู ว่า หลังจากที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้มีการทำสัญญาจ้างในการก่อสร้างอาคารสำนักงานกับผู้รับจ้างคือ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีแวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 600 วัน  ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.58 ถึง วันที่ 20 พ.ค.60 มีมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา 178,050,000 บาท นั้น ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ โดยปริมาณทั้งหมดภายหลังครบสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างทำงานจ้างได้ร้อยละ 21 ของปริมาณงานทั้งหมด โดยคณะกรรมการพิจารณาตรวจการจ้าง ซึ่งมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่า หากไม่ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวอาจจะทำให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานในการปฏิบัติงานและการจัดบริการให้แก่ประชาชน ทำให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครสูญเสียโอกาสในการพัฒนา สูญเสียทั้งมูลค่าของทรัพย์สิน ที่ดินที่ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการจัดบริการสาธารณะได้ทันตามกำหนดเวลา

 ·  ยึดเงินประกันเกือบ 9 ล้าน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ 5 ,ข้อ 16 ,ข้อ 17 และข้อ 130 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 บอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ 93/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดจำนวน 8,902,500 บาท

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้กล่าวถึงแผนรองรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หลังจากนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้องประเมินปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและปริมาณงานที่ยังคงค้างอยู่จากงวดงานเดิม และประมาณการราคาในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยเร่งด่วนต่อไป

 · งานไม่คืบ
ด้านนายจาตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเดิมผู้รับจ้างได้ยื่นแผนวิกฤต เพื่อปรับแผนการทำงานใหม่มาให้เทศบาล กำหนดเสร็จทั้งหมด 20 งวดงาน ในวันที่ 17 ต.ค.60   และระบุว่างานงวดที่ 4 จะเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.60  งานงวดที่ 5 จะเสร็จวันที่ 30 มี.ค.60   ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มองงานในระยะใกล้คืองวดที่ 4 และ 5  ปรากฏว่างานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดทั้ง 2 งวด  โดยงวดที่ 4 จะเป็นการวางระบบท่อคอนกรีต หล่องานคอนกรีต คสล. ชั้น 1  หล่อคอนกรีตกำแพงดินสระน้ำ หล่อคอนกรีตบ่อสระบัว วางพื้นสำเร็จรูป เทพื้น คสล. ซึ่งยังไม่เห็นความคืบหน้างาน  ส่วนงวดที่ 5 จะต้องวางระบบท่อในชั้น 2  หล่อเสา คสล.ชั้น 1 ทั้งหมด  หล่อคอนกรีต คสล.ชั้น 2  ทำการหล่อเทพื้น คสล.ชั้น 2  ซึ่งทุกอย่างก็ยังไม่ได้ทำเช่นกัน  และระบุว่างานงวดที่ 5 จะเสร็จก่อนงวดที่ 4  ทั้งที่งานงวด 5 เป็นงานหล่อเสาคอนกรีต เทพื้นคอนกรีตชั้น 2  แต่งานหล่อคอนกรีตชั้น 1 ในงวดงานที่ 4 ยังไม่เสร็จ จะทำงวดที่ 5 เสร็จก่อนได้อย่างไร ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงมาก

 · ปรับแผนใหม่ก็ยังเหมือนเดิม
ปลัดเทศบาล กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นทางผู้รับจ้างได้ขอปรับแผนวิกฤตมาเป็นรอบที่ 2 ทางเทศบาลก็เปิดโอกาสให้ บริษัทได้ส่งแผนใหม่มาวันที่ 19 พ.ค.60 แต่ปรากฏว่าแผนใหม่ก็ยังกำหนดเสร็จงานวันที่ 17 ต.ค.60 เหมือนเดิมทั้งที่ล่วงเลยเวลาแผนวิกฤตรอบแรกมาแล้ว 55 วัน งานก็ยังไม่คืบหน้า

-กรรมการตรวจการจ้างลง 4 มติ
 ทางคณะกรรมการฯจึงได้ประชุมวันที่ 22 พ.ค.60 เพื่อร่วมกันพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯไม่เชื่อมั่นว่างานจ้างจะเสร็จตามกำหนด  จึงมีมติร่วมกันออกมา 4 มติ คือ  ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ฯ , ริบเงินประกันสัญญา  , แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน  , และให้เทศบาลจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่   จึงรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ และประกาศยกเลิกสัญญา บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ฯ พร้อมริบเงินประกันสัญญาดังกล่าว  ส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ จะต้องมีการประชุมกรรมการอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะทางเทศบาลก็ต้องรับภาระค่าเช่าสำนักงานอยู่เหมือนเดิม

 · ต้องหาผู้รับจ้างให้ทัน
นายจาตุวัฒน์  กล่าวอีกว่า  ขณะนี้ปัญหาที่เทศบาลจะต้องแก้ไขให้ทันคือ จะต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ให้ได้ภายในเดือน ก.ย.60 นี้  หากไม่มีคู่สัญญางบประมาณที่เหลืออยู่ 150 ล้านบาทต้องตกไป และจะต้องเริ่มดำเนินการหางบประมาณใหม่ นำเรื่องเข้าสภาเทศบาลฯใหม่ทั้งหมด ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนเท่านั้นที่จะต้องจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 · พบปัญหาคนงานไม่ได้ค่าแรง
ทั้งนี้ วันที่ 21 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ยังได้เกิดปัญหาคนงานที่มารับจ้างรับเหมาก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวม 47 คน ไม่ได้รับค่าแรงจากนายจ้าง และไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ได้เข้าพบกับนายอนุกูล ฟูปลูก ประธานชุมชนบ้านร้อง ขอความช่วยเหลือขออาหารจากเจ้าอาวาสวัดบ้านร้องเพื่อประทังชีวิต   ประธานชุมชนบ้านร้องจึงได้ประสานมายังนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนงาน

 · ขอข้าววัดกิน
จากการพูดคุยกับหัวหน้าคนงานทราบว่า กลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้เดินทางมาจากหลายจังหวัด โดยได้รับว่าจ้างจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มาทำงานก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และปรากฏว่าคนงานไม่ได้รับค่าแรงมาตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.60 แล้ว  โดยนายจ้างรับปากว่าจะจ่ายค่าจ้างให้วันที่ 20 พ.ค.60 แต่พอถึงเวลาก็ติดต่อไม่ได้ พวกตนไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินจึงได้ไปที่วัดบ้านร้องเพื่อขอข้าวกินจากเจ้าอาวาส ในเบื้องต้นต้องการเดินทางภูมิลำเนา เพื่อหางานทำ

 ·         ไพฑูรย์ ควักเงินช่วย
ด้านนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้รับทราบถึงปัญหาจึงให้ความช่วยเหลือ โดยมอบเงินส่วนตัวเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางกลับบ้านให้กับคนงานทั้ง 47 คน รวม 25,000 บาท  และให้นายอนุกูล ฟูปลูก ประธานชุมชนบ้านร้อง นำหนังสือร้องทุกข์ ปัญหาเดือดร้อน นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงงาน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และแรงงานจังหวัด  เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  โดยคนงานทุกคนมีความพอใจ และกราบขอบคุณนายกฯไพฑูรย์ และประธานชุมชนบ้านร้อง ที่ให้การช่วยเหลือ

 · เหตุงานไม่เสร็จ เบิกเงินไม่ได้
จากปัญหาดังกล่าว ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า  เนื่องจากบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ฯ ได้โอนสิทธิ์ให้กับอีกบริษัทหนึ่งรับช่วงงานต่อ และรับเงินค่างวดงานแทน  แต่เนื่องจากว่างานในงวดที่ 4 และ  5 ยังทำไม่เสร็จ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทำให้ทางบริษัทรับช่วงไม่มีเงินจ่ายค่าแรงให้คนงาน  ซึ่งปกติจะจ่ายเงินราย 15 วัน แต่ไม่ได้จ่ายให้กับคนงานมาเดือนกว่าแล้ว ทางบริษัทรับปากว่าจะมาจ่ายเงินให้ แต่ถึงเวลาก็ไม่มา และโทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ กลุ่มคนงานจึงได้ไปขอความช่วยเหลือกับประธานชุมชนบ้านร้อง  ทางนายกเทศมนตรีเห็นใจคนงานมาก เมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วถึงกับน้ำตาซึม และมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือดังกล่าว

 · ยกเลิกสัญญา 2 ครั้ง
เดิม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กับกิจการร่วมค้า พี เอส ที  ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยงบประมาณ 175,650,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พ.ย.56  แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาการร้องเรียนการก่อสร้างผิดแบบ อีกทั้งทางผู้รับเหมาไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด กระทั่งเดือน ก.ย.57 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้หมดวาระลง  ดังนั้น นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ได้เข้ามารักษาราชการแทน  จึงได้สั่งยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ต.ค.57  โดยให้เหตุผลว่า ผู้รับจ้างปล่อยงานให้ล่วงเลยมา 330 วัน และไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดได้

ต่อมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตามคำสั่ง คสช. เมื่อต้นปี 58  จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ กระทั่งได้  บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด มาเป็นผู้รับจ้าง ในวงเงิน  178,050,000 บาท   โดยทำสัญญาวันที่  28 ก.ย.58  หมดสัญญาวันที่ 20 พ.ค. 60   ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดได้ เทศบาลจึงได้แจ้งยกเลิกสัญญาเป็นบริษัทที่ 2

 · ต้องจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 5
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลมาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยทางเทศบาลฯได้เปิดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2 ครั้ง แต่ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเพียง 1 ราย  ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดว่า กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย    ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการประมูลทั้งหมด และดำเนินการใหม่  ในรอบที่ 3 นายไพฑูรย์ จึงได้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิเศษ สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ คือ กิจการร่วมค้า  พีเอสที  และต้องยกเลิกสัญญาไป  จึงได้จัดซื้อจัดจ้างขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ กระทั่งได้ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  เข้ามาดำเนินการ แต่ล่าสุดก็ต้องยกเลิกสัญญาไปอีก  และเทศบาลฯจะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นครั้งที่ 5 เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยมีข้อจำกัดว่าจะต้องทำให้ทันภายในเดือน ก.ย. 60 นี้ ไม่เช่นนั้นงบประมาณที่มีอยู่จะต้องตกไป 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1130 วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์