วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชูธง 'ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข' 'ทรงพล' ดัน 12 วาระเน้นทำจริง

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ในที่ประชุมผู้ว่าราชการฯลำปาง พบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นับเป็นการประชุมพบปะสื่อมวลชนลำปางนัดแรก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ได้แถลงถึงภาพรวมนโยบายการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ตามแนวทางจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดลำปาง 12 วาระ  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัด นโยบายไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์ประเทศไทย วิสัยทัศน์จังหวัด  ลงไปถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด  ด้วยสโลแกนใหม่ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”

ต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าว ลานนาBizweek เกี่ยวกับประเด็นหลักที่ ผู้ว่าราชการให้ความสนใจ และมีแรงหนุนจะขับเคลื่อนจังหวัดลำปางนั้น นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวว่า จากการรวบรวมศึกษาข้อมูลเบื้องต้น บวกกับข้อหารือกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลายท่าน อาทิ นายพีระ มานะทัศน์ นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช และผู้ว่าราชการลำปางคนล่าสุด นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รวมถึงผู้นำภาคเอกชนหลายฝ่ายให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และมีประเด็นใหญ่หลายข้อที่เข้ากรอบแนวทางการทำงาน 12 วาระที่กำหนดไว้โดยในระยะเร่งด่วนนี้จะมีข้อหารือ กับทุกภาคส่วนเป็นส่วนๆของงานไป

ดันภาคเกษตรโตยั่งยืน
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมการเกษตร ซึ่งจะดูรายละเอียดถึงการทำงานแนวประชารัฐ ร่วมกับภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกรต่างๆที่อยู่ในระดับพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง

“ผมดูข้อมูลทางการตลาด ผักที่ขายส่งห้างในลำปาง มาจากเกษตรกรในพื้นที่หลายกลุ่ม เท่าที่เห็นข้อมูล ก็เช่น ผักจากเกษตรกรที่สุขสวัสดิ์ บางส่วนยังมีจากสวนนายลือ ของท่านผู้ว่าราชการคนเก่า กลุ่มฮักน้ำจาง กลุ่มวีมาร์เก็ต และเกษตรกรอีกหลายกลุ่มที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อหารือเรื่องสหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปนมที่จะสร้างในลำปางด้วยดังนั้นเราต้องคุยกันว่า จะทำอย่างไรให้เกษตรกรเหล่านี้ยกระดับพัฒนาไปอย่างยั่งยืน กลุ่มใหม่ๆก็ต้องขยายพลเพิ่มให้ได้มากที่สุดแต่ต้องมาคุยกันให้เห็นเป็นภาพรวมเดียวกัน ขับเคลื่อนไปแนวทางเดียวกันจึงจะมีพลัง”
  
บิ๊กโปรเจกต์ต้องตอบโจทย์รูปธรรม
ประเด็นการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ซึ่งจะหารือในวงของกลุ่มเอกชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เฉพาะเรื่อง ลำปางเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (วันที่ 13 ต.ค.2560) ที่เด่นๆคือเรื่องสนามบินลำปางทั้งเก่าและใหม่ ประเด็นของโครงการสร้างถนนเลี่ยงเมือง และการขับเคลื่อนลำปางเป็นศูนย์กลางขนส่ง

“เรื่องเศรษฐกิจโครงการ้างใหญ่หลายประเด็นไม่ใช่แค่ระดับจังหวัด แต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อดูว่า แต่ละโครงการนั้นตอบโจทย์การพัฒนาที่ถูกจุดหรือไม่ ขณะนี้ผมได้ขอข้อมูลไปยังเลขาสภาพัฒน์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ) และ ติดต่อไปยัง ท่านรอง ผอ.สนข.(สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) เพื่อดูกรอบนโยบายโดยภาพรวมระดับประเทศ ว่าเขามีกรอบแนวทางอย่างไร สอดคล้องกับโครงการที่ลำปางจะผลักดันหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจาก ภาคเอกชนลำปางฝากไว้ช่วยผลักดันนั้นผมพอมีข้อมูลแล้วแต่จำเป็นต้องมาคุยกันในภาพรวม เพราะประสบการณ์ที่ผมทำงานมาพบว่า มีหลายโครงการขนาดใหญ่ที่ผลักดันให้สร้างขึ้นมา แต่ไม่ตอบโจทย์ที่แท้จริง กลายเป็นโครงการร้างเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น”

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า การขับเคลื่อนงานทุกวาระทั้ง 12 ข้อนั้น ไม่เน้นการประชุมที่ใช้เวลายืดเยื้อและเอกสารรายงานแต่เน้นวิธีการทำงานและผลของการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว หากใครที่มีความสามารถอยากเข้าไปสนับสนุนงานส่วนใดให้ประสานแจ้งทางตรง และลงมือทำงานดีกว่าจะพูดเสนอแนะอย่างเดียว

12 วาระ พัฒนาลำปาง
1.รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนา 2.ลำปาง คืนถิ่น พลิกแผ่นดินแม่ 3.ลำปางเมืองสวย ป่างาม น้ำใส 4.ลำปางเมืองศิลปะ นครหัตถศิลป์ ถิ่นอารยธรรม 5.ลำปางเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ 6.ลำปาง น่าเที่ยว ปักหมุดลำปาง เส้นทางต้องแวะ 7.เปิดลำปาง ศูนย์กลางขนส่ง สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส 8.ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน นวัตกรรมการเกษตร 9.ลำปางปันสุข เมืองอารยสถาปัตย์ 10.ลำปางแข็งแรง คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเด็กปฐมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ 11.ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ 12.ลำปางสมานฉันท์ มั่นคง ปลอดภัย
 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1150 วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์