วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร? ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ไมวาจะฤดูไหนสำหรับประเทศไทยวิธีคลายร้อนที่ทุกบ้านนึกถึงและไดรับความนิยมก็คือการติดตั้งครื่องปรับอากาศ ซึ่งปจจุบันมีอยู หลากหลายยี่หอ หลายรุน หลายคนที่ตองการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ แตยังขาดความรูจะเลือกอยางไรใหไดประสิทธิภาพ จึงขอนําเกร็ดความรู เบื้องตนในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศมาฝาก ดังนี้

การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

เลือกขนาดใหเหมาะสมกับหอง กอนอื่นเราตองทราบขนาดของหองที่ตองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หนวยตารางเมตร) ตอไปเราจะหาขนาดเครื่องปรับอากาศที่ เหมาะสม โดยทั่วไปมักจะเรียกขนาดเครื่องปรับอากาศว่า บีทียูตอ ชั่วโมง (BTU/hr : British Thermal Unit/hour) หรือ ตันความเย็น ขนาดหองและขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม

เลือกที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5

เมื่อเราไดขนาดของเครื่องปรับอากาศแลว ในการเลือกซื้อควรเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5 ซึ่งในฉลากจะ บอกคาประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ระบุเปนคา EER (Energy Effi ciency Ratio) สําหรับครื่องปรับอากาศชนิด FIXED SPEED และ คา SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) สําหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด INVERTER

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เมื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมแลว เพื่อใหสามารถทํางาน ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการติดตั้งที่ถูกวิธีดังนี้

            - ติดตั้งโดยชางผูชํานาญงาน วางเครื่องในจุดที่จายความเย็นไดดีและ สามารถบํารุงรักษาไดสะดวก

            - ติดตั้งแฟนคอยลยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนใหใกลกันมากที่สุด เพื่อใหเครื่องไมตองทํางานหนักใน การสงสารทําความเย็นไหลไปตามทอ ทั้งยังลดคาใชจายในการเดิน ทอและหุมฉนวนตลอดจนลดโอกาสการรั่วของสารทําความเย็น

            - คอนเดนซิ่งยูนิตควรอยูในรมหรือที่อากาศถายเทไดสะดวก ไมควรให ถูกแสงแดดโดยตรงและไมควรอยูในที่อับลมหรือที่คับแคบ จะทําให เครื่องปรับอากาศทํางานหนัก

            - หากผนังหองสวนใหญเปนกระจก หรืออยูดานทิศตะวันตกหรือทิศใต ควรปลูกตนไมใหญหรือติดตั้งแผงบังแดดใหรมเงาเพื่อชวยลดปริมาณ ความรอนที่ถายเทเขาสูหอง

            - ควรอุดรูรั่วรอบหองที่ปรับอากาศใหสนิท เพื่อปองกันความรอนจาก ภายนอกเขาสูหอง

            - ควรทาสีผนังภายนอกอาคารดวยสีออนหรือสีปองกันรังสียูวี จะชวย ลดการนําความรอนผานผนังไดดี อยางไรก็ตาม เมื่อเราเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสม กับขนาดหองและติดตั้งอยางถูกวิธีแลว ควรศึกษาทําความเขาใจเอกสาร คูมือที่ใหมากับเครื่องปรับอากาศและปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อการใชงาน ที่ถูกตอง เพราะวิธีการใชงานและการบํารุงรักษาก็มีความสําคัญไมแพกัน กิจกรรมภายในหอง จํานวนผูใชงานภายในหอง การบํารุงรักษาทําความ สะอาดอยางสม่ำเสมอ ลวนมีผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพของ เครื่องปรับอากาศ ที่จะชวยใหเราสามารถประหยัดคาไฟฟา สะดวกทั้ง กาย สบายทั้งเงิน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1171 วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์