วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เกษตรทุ่มงบ 36 ล้าน 13 อำเภอ ส่งเสริมอาชีพ

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

เกษตรจังหวัดหนุนงบ กว่า 36 ล้าน ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวม 8 ด้าน  พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เกษตรจังหวัดได้จัดพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยนั้น เป็นโครงการภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แผนงานที่ 1 : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 13 อำเภอ 125  ชุมชน 528 โครงการ งบประมาณ 36,897,374 บาท  โดยพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ แยกตามกลุ่มกิจกรรม 8  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 7,234,314 บาท  ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 6,128,750 บาท  ด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 1,543,495 บาท  ด้านฟาร์มชุมชน จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,161,340 บาท  ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 103 โครงการ งบประมาณ 5,109,522 บาท  ด้านปศุสัตว์ จำนวน 128 โครงการ งบประมาณ 7,778,254 บาท  ด้านประมง จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ 4,935,084 บาท  และด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,006,615 บาท

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง  ได้เน้นย้ำแก่ตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ทุกชุมชน ว่า หลังจากที่ชุมชนได้รับโอนเงินงบประมาณโครงการฯ เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกชุมชนดำเนินงานโครงการ โดยมีการติดตามตรวจสอบดูแลในพื้นที่และดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ  ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน ให้ชุมชนมีความยั่งยืน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำการทำงานในพื้นที่แก่ชุมชน ทุกชุมชนสามารถขอคำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานในพื้นที่

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ทุกชุมชน เข้าร่วมงาน จำนวน 300  คน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1192 วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์