วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พ่อเมืองลำปาง "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตร มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตร สู่เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุทางการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง อำเภอวังเหนือ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธาน การมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ปี 2561 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง หมู่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข" โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรียน โดยการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก ถุงบรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ และการสร้างโรงเรือนเพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการรับมอบนโยบายจากรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ในด้านอาหารที่ผลิตปลอดภัยจากการปนเปื้อน ตามหลักทางโภชนาการและมาตรฐานการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่เกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อรวมกลุ่มผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเป้าหมายในการผลิตพืชผักเพื่อรักษาสุขภาพ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยการนำของนายณัฐวุฒิ แก้วอ่อน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง ที่เริ่มต้นปลูกพืชอินทรีย์ ได้แก่ มะม่วง มะละกอ กล้วยหอม มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่ เคฟคูสเบอรี่ เสาวรส ออกจำหน่ายในตลาดต่างๆ ส่งผ่านภาคเอกชนเพื่อจำหน่าย โดยตลาดให้ผลตอบรับดีมาก มียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขคือ ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง จึงประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อวางแผนในการขยายกำลังการผลิต วิธีการผลิต วางแผนการผลิต และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกัน เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สามารถขยายตลาดออนไลน์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง ให้ยั่งยืนและขยายสู่เกษตรกรหมู่บ้านข้างเคียงต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1191 วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์