วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

รมว.วธ.เปิดงาน “วัฒนธรรมสัญจร” สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ที่ลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

รมว.วธ.เปิดงาน วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ที่ลำปาง ผนึกหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชน สร้างค่านิยมรักชาติ-ท้องถิ่น ปลูกผังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561 พร้อมมอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 50 แห่ง และมอบถังน้ำ 2,000 ลิตร ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนถังเก็บน้ำไว้บริโภค 50 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนนโยบาย วิถีถิ่น วิถีไทยของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ในการใช้วัฒนธรรมสร้างความดีและสังคมดี


โดยมุ่งเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่นและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษาครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


รัฐมนตรีว่าการกระทาวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานครั้งนี้มีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนาและวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมด้านศิลปวัฒธรรมและศาสนา ได้แก่ นิทรรศการประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่น นิทรรศการเพลินพยนต์ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ รวมทั้งมีการแนะแนวการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดนตรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) และหุ่นไทย การสาธิตเจิงดาบ ศาตราแห่งล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้ มีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสัมผัส ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมไฟฟ้า สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง การระงับอัคคีภัยในครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี 2551 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 17 ครั้ง ใน 13 จังหวัด ซึ่งผลการจัดงานช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน ภาพ: ปชส.ม.ราชภัฎลำปาง , ชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1196 วันที่ 14 - 20 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์