วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ข่าวที่น่าสนใจในวงการเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค ของไทยข่าวหนึ่งก็คือ ข่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากจะได้รับประโยชน์ให้สามรถดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

โดยกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายนี้โดยรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งร่างกฎหมายนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวางขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่า เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจฐานรากโดยรวมของประเทศ

การเกิดขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงถานะบทบาท ขององค์กรภาคเอกชน ด้านส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับจากนี้จะมีความเคลื่อนไหว เข้มข้นมากขึ้นจากเดิมที่ดูจะนิ่งสนิท(มานาน)

ในลำปางก็เริ่มมีการเปิดตัว กันให้เห็นความเคลื่อนไหว ใน กลุ่ม ผู้ประกอบการ SME และ หลายกลุ่ม นอกเหนือจากวิสาเหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ล่าสุด กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย  รวมกัน เป็น สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดลำปาง กันแล้ว คาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานหลังจากการเลือกตั้ง นายกสมาคม แล้วเสร็จ จะเป็นใครก็ติดตามกัน ส่วน สามพันธ์ SME ไทย ลำปาง ก็ ยังถือว่า  บทบาทผลงาน ยังไม่ชัดเจนมากพอ รอดูกันต่อไป


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1195 วันที่ 7 - 13 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์