วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายกฯตั้งอดีต บก.ลานนาโพสต์ นั่งบอร์ดนโยบายไทยพีบีเอส


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) รวม 5 ตำแหน่ง ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายโดยทั่วไปขององค์การ คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ และพนักงานให้ปลอดจากการแทรก แซงใดๆ ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการ และแผนการจัดทำรายการขององค์การให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  ให้ความเห็นชอบงบประมาณ ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

กฎหมายไทยพีบีเอส ยังกำหนดให้คณะกรรมการนโยบาย จัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ กำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและลูกจ้างขององค์การ และบทลงโทษ กำกับดูแลเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนต่อองค์การได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว กำหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการต่างๆ และการดำเนินกิจการโดยทั่วไป

นอกจากนั้น กรรมการนโยบายมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ กำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  กำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการขององค์การ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบอาชีพสื่อมวลชนมาเป็นระยะเวลา 40 ปี เคยเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ครั้งสุดท้าย เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

นายจักร์กฤษ  กล่าวว่า ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่ออิสระเพียงองค์กรเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะนี้  ความเป็นอิสระของสื่อท่ามกลางความผันผวนทางการเมือง และความพยายามที่จะครอบงำสื่อของผู้มีอำนาจ เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ และเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการมีอยู่ซึ่งสื่อสาธารณะในสังคมนี้ กฎหมายไทยพีบีเอสออกแบบให้องค์การแห่งนี้ปลอดจากการแทรกแซง และบทบาทที่สำคัญที่สุดของกรรมการนโยบาย คือการคุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของบุคคลากรในองค์การนี้นั่นเอง

สำหรับลานนาโพสต์  นายจักร์กฤษ แสดงความเชื่อมั่นว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับนี้ จะยังคงรักษาอุดมการณ์และแนวทางการทำงาน การเป็นสื่อมวลชนที่ดี มีความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับปณิธานของนายสุรศักดิ์ ภักดี ผู้ก่อตั้ง และว่า รางวัลสื่อมวลชนระดับชาติที่ได้รับมา 11 รางวัล ในห้วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จะเป็นพลัง เป็นกำลังใจให้ลานนาโพสต์ผลิตงานคุณภาพต่อไป ในทุกแพลตฟอร์ม

 “ผมยังคงให้คำปรึกษากับพวกเขาในสิ่งที่จะช่วยรักษาคุณภาพ และจริยธรรมของลานนาโพสต์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจของผู้ติดตามสื่อในเครือต่อไป”

นายจักร์กฤษ กล่าว
     

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์