วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำปางซิตี้แบรนด์ดิ้ง นักวิจัยดันแผนเมืองเซรามิก

จำนวนผุ้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ในงานการประชุม “เปิดตัวลำปางซิตี้แบรนด์ดิ้ง” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นงานชุมนุมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกือบทุกองค์กร แต่บางส่วนก็อาจไม่เข้าใจว่า “ลำปางซิตี้แบรนด์ดิ้ง” คืออะไร? อย่างไร?

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ โต้โผหลักในโครงการ “ลำปางซิตี้แบรนด์ดิ้ง” เผยว่า เมื่อรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ให้ก้าวไปในทิศทางไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเป้าหมายให้การพัฒนาประเทศเชื่อมโยงศักยภาพทุกด้านเข้ากับการเติบโตทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ในด้านการท่องเที่ยววางเป้าหมายให้ส่งเสริมศักยภาพเมืองรองให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่ง “ลำปาง” เป็น 1 ใน 5 จังหวัดเป้าหมาย (ภูเก็ต พัทลุง เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง) ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0  โดยลำปางจะได้รับการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ โดยเบื้องต้นได้เกิดความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกด้านเพื่อเป็นฐานโครงสร้างแนวคิดการพัฒนาให้เป็นเมืองเซรามิก เสนอให้กับหน่วยงานรับและเอกชนในลำปางร่วมมือกันทำให้เกิดเมืองเซรามิกอย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรม

“ลำปางเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงมากหลายๆด้าน ที่สำคัญศักยภาพที่ว่านี้มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆคือ มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าแก่ มีอุตสาหกรรมหัตกรรมเซรามิกเป็นอัตลักษณ์ดึงดูดด้านท่องเที่ยวและเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ ให้จดจำได้ง่ายว่าลำปางเป็นเมืองแห่งเซรามิก และคณะวิจัยเราพบข้อสรุปร่วมกันว่า ลำปางมีเสน่ห์ CHARM  อ่านว่าชาร์ม (C- Ceramic/Charming, H-Heritage/ Happiness, A-Artistic, R-Relaxed, M-Memorized) ซึ่งพ้องเสียงกับ ชาม ตราไก่ เราจึงได้ออกแบบโลโก้ มาสคอตไก่ในชาม เป็นแบรนด์ดิ้งสร้างการจัดจำลำปางเมืองเซรามิก ออกมา ในสโลแกน “หลงเสน่ห์ ลืมเวลา”

ขณะเดียวกันมีรายงานข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อเสนอแนวทางเสนอให้ หน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ลำปางให้เป็นเมืองเซรามิก เช่นสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถาปัตยกรรมสาธารณะทั้งหลาย เครื่องใช้ในบ้าน ร้านอาหาร งานศิลปะหัตกรรม อะไรต่างๆก็มีเซรามิกเป็นองค์ประกอบ  ให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจคิดถึงลำปาง ในแง่มุมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองเซรามิก”


ดร.สมนึก ศิริสุนทร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเซรามิก เผยว่า จุดแข็งของลำปางคือ 1. มีมรดกทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นมากในล้านนา  2. มีชุมชนอนุรักษ์ที่ตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วม 3. มีกลุ่มเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งและมีเอกลักษณ์ 4. มีบุคลากรทางวิชาการและสถานศึกษาทั้งในด้านการอนุรักษ์และเซรามิก  ขณะที่จุดอ่อนลำปางที่มีผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือ  1. ระบบขนส่งมวลชนทั้งในเมืองและระหว่างจังหวัดไม่ดี 2. ขาดการบูรณาการวิสัยทัศน์ แบรนด์ดิ้งและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. บุคลากรกระแสอนุรักษ์ไม่เข้มแข็งพอ การสร้างภาคีเครือข่ายยังมีน้อย บางภาคส่วนยังไม่เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ

จุดอ่อนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราพบในการรวมรวมข้อมูลคือผู้ประกอบการทัวร์ลำปางยังมีไม่มากพอ การลงทุนด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างต่ำ ทำให้มีแพ็กเกจทัวร์รองรับตลาดไม่มากพอ  ขณะเดียวกันมีภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมและสภาพภูมิอากาศที่ร้อน ไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็น “เมืองผ่าน” ในเชิงโลจิสติกส์ ขาดการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการเมืองยังไม่สมบูรณ์ เราจะต้องตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ ให้ลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีเซรามิกที่โจษจันในระดับระดับชาติภายใน 5 ปี และ ในระดับนานาชาติภายใน 10ปี  นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายในเวลา 5ปี และ 5เท่าภายในเวลา 10ปี  มีรายได้จากภาคท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4เท่า ภายใน 10 ปี รายได้จากการขายเซรามิกจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมดภายในเวลา 5ปี  นอกจากนี้ควรเสนอและขับเคลื่อนวัดพระธาตุลาปางหลวงเป็นแหล่งมรดกโลก ภายในเวลา 5ปีจากนี้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อสรุปร่างยุทธศาสตร์แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม: ลำปางเซรามิกซิตี้ พ.ศ.2563-2572 ซึ่งต้องใช้งบประมาณ รวม 700 ล้านบาท คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1.ฟื้นฟูและพัฒนาลำปางให้เป็นเมืองเก่ามีชีวิต แหล่งวัฒนธรรมมรดกโลก เช่น บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก  สถานีรถไฟลำปาง-ตลาดเก๊าจาว-สะพานดาและบริเวณริมแม่น้าวัง ศาลากลางเก่าและบริเวณโดยรอบ (มิวเซียมลำปาง) ฝั่งแม่น้ำวังหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จัดให้มีโครงการขึ้นทะเบียนบ้านเก่า และเสนอเทศบัญญัติควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาลำปางให้เป็น เซรามิกซิตี้ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสนอให้มีโครงการการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะที่ประดับด้วยเซรามิกเชิงสร้างสรรค์  ออกแบบสตรีทอาร์ตด้วยเซรามิก พัฒนาสวนสาธารณหนองกระทิงให้เป็นสวนเซรามิก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยเซรามิก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาสัมพันธ์ลำปางเมืองเก่ามีชีวิตและ ลำปางซิตี้แบรนด์ มีกิจกรรมเทศกาลรถม้าคานิวัล จัดงานเดินและวิ่งการกุศลลาปางเซรามิกซิตี้วิถีวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้น

                                                                                             
เรื่อง/ภาพ : ศชากานท์ แก้วแพร่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1219 วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2562)


Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. สล็อต pg ทาง เข้า slot ทาง เข้า เว็บแตกง่าย สมัครเล่นวันนี้แจกฟรี ยินดีต้อนรับทุนท่านไปสู่จักรวาลที่สุด PG SLOT แสนจะท้าทายที่พร้อมจะพาคุณไปเปิดประตูสู่ความร่ำรวยอย่างมากมาย

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์