วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฮอตสปอตพุ่ง 400 จุด หลัง 80 วัน ห้ามเผาพบไฟไหม้ฟันทันที

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

หมดเขต 80 วันห้ามเผา เริ่มเข้าเดือนพฤษภาคม จุดฮอตสปอตลำปางพุ่งกว่า 400 จุด จังหวัดประชุมระดมแก้ปัญหา วางมาตรการใหม่ ต้องขออนุญาตก่อนเผาทุกครั้ง หากพบว่ามีไฟไหม้ลุกลามในพื้นที่ใคร ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

หลังจากที่จังหวัดลำปางได้ประกาศกำหนดวันห้ามและงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในที่โล่งทุกกรณี เป็นเวลา 80 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  โดยที่ผ่านก็ยังพบว่ามีการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้จำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการเกิดจุดฮอตสปอตจากเว็บไซต์ Jistda ในพื้นที่ จ.ลำปาง  ในช่วง 2 วันก่อนครบกำหนดห้ามเผา และ 2 วันหลังครบกำหนดห้ามเผา นำมาเทียบกันแล้ว ปรากฏว่า ช่วงระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 พบการเกิดจุดฮอตสปอตในพื้นที่ จ.ลำปาง รวม 107 จุด   ส่วนวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 พบจุดฮอตสปอต รวม 420 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงวันเดียว  

ด้านศูนย์ war room จังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมหาแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา  โดยมีข้อกำหนด  1. ให้พื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมักหรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้งโดยต้องจัดทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ พร้อมทั้งให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

2.หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1. หรืออนุญาตแล้ว แต่ไม่ทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย โดยเฉียบขาดทุกรายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดจะพิจารณาดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นทุกราย

สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พบว่าลำปางมีคุณภาพของอากาศ (AQI) อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ  และยังคงแนะนำให้ประชาชนทั่วไป นั้นสวมหน้ากากอนามัย และดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี และสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นั้นลดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้หน้ากากอนามัยแบบ N95 รวมถึงการเง้าระวังสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1227 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์