วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากกระแสโลกาภิวัฒต์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษาฯลฯตลอดจนการสื่อสารด้านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ประชากรทุกมุมโลกสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวในสังคมโลกได้อย่างรวดเร็วการพัฒนาระบบราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการทำงานมีการนำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริหารงานแบบมืออาชีพการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อก่อให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน

ทรัพยากรทางการบริหารประกอบด้วยคนเงินหรืองบประมาณวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการซึ่งคนถือเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสำคัญที่สุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานโดยกำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปางได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางกำหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ..2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางโดยจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลักสูตรต่างๆจำนวน 6 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการพัมนาตนเองและพัฒนาทีมวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562
- หลักสูตรการเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบิตงานวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562
- หลักสูตรทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่วันที่25 – 26 กรกฎาคม 2562
- หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562
- หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักและปรับเปลี่ยนกระบวนทางความคิด เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนอันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์งตั้แต่การวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติการทำงานมีความเชื่อมโยงระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองได้ทันเวลาทันต่อการปลี่ยนแปลงมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมีการสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1234 วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2562)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์