วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

คิดเชิงบวกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรในสังกัดจำนวนมาก ทำให้บุคลากรมีความคิดที่หลากหลาย เกิดช่องว่างในด้านทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การลดความขัดแย้งในองค์กรและสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและการสร้างความคิดเชิงบวก อบจ.ลำปาง จึงจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2562 แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการคิดเชิงบวก บันได้ 5 ขั้น / การสร้างแรงบนดาลใจ / วิธีสร้างพลังคิดบวกและความสามัคคี วิทยากรโดย นายสุดปฐพี เวียงสี

 

เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรม  ลดความขัดแย้งในการทำงาน สามารถนำความคิดเชิงบวกมาพัฒนาการทำงานและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาการทำงานเพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

การคิดเชิงบวก” (positive thinking) หมายถึง การมองสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มีความเข้าใจในมุมองของความคิดเชิงบวก กระบวนการสร้างมุมมองความคิดเชิงบวก เพื่อที่จะนำเอาหลักคิด วิธีการคิด และเทคนิคการกำจัดความคิดในเชิงลบ มาปรับเปลี่ยนทศนคติ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างค่านิยมในทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้านประสบความสำเร็จ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์