วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อบจ.ลำปางเตรียมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ ออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ภายในสวนฯ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ มีพื้นที่ออกกำลังกาย เส้นทางปั่นจักรยาน เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กที่ได้มาตรฐาน ซึ่งอบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟู เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดบริการสาธารณะในด้านการศึกษา จึงเปิดพื้นที่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง อีกทั้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา     เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จึงบูรณาการร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สร้างฐานค่ายกล Spider Man และฐานเรือสลัดลิง ซึ่งนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สถาปนิกการศึกษาเป็นผู้ออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมวัยและเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน  โดยกำหนดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในระหว่างที่ 6 – 9 ธันวาคม 2562

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” เป็นสนามเด็กเล่นสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะส่งผลโดยตรงให้กับเด็กได้รับทั้งความสุข ความสนุก ได้เรียนรู้ความเป็นไปตามธรรมชาติ มีอิสระทางความคิด มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  สนามเด็กเล่นถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เด็กมีโอกาสค้นพบตัวเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ ของชีวิต นำไปสู่พัฒนาการทางสมองได้อย่างเต็มที่

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สามารถสร้างได้โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้หรือที่มีอยู่ในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่น เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตตามวิถึวัฒนธรรมอันดีงามและดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยการมีส่วนร่วมดำเนินการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์