วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯลำปาง กำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จังหวัดลำปางได้มีหนังสือแจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดแนวทางไว้ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีการมอบหมายภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ 

1. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เข้มงวดตรวจจับ รถควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมือง เพื่อไม่ทำให้การจราจรติดขัด  ตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้ควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา

สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการเผา จะต้องมีการกำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสม และดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ เช่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง ควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ควบคุมการเผาในพื้นที่เขต สปก. และพื้นที่การเกษตร ส่วนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และแขวงทางหลวง ชนบทลำปาง ควบคุมการเผาในพื้นที่ริมทางหลวง

นอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยหากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษ ของโรงงานให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้ทุกหน่วยงาน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุม มลพิษและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น มอบหมายให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชน/เมือง 

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ และการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ

4. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง และ5. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการข้างต้น ให้กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบทุกวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ประกาศงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย จะถูกดำเนินการจับ ปรับ ทันที หากพบเห็นไฟป่าและหมอกควันสามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-265073 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์