วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปางส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงาน“เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน”

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด ลำปางสุข...ทุกด้านเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแผนการตลาด ปี 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ชูจุดเด่นเมืองรอง - อาหารถิ่น - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และจังหวัดลำปางถือเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทย ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เรียบง่าย ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต การประกอบอาชีพชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร

จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติ กลิ่น การใช้วัตถุดิบผสมผสาน และกรรมวิธีในการปรุงที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะเมนูอาหารถิ่นที่เล่าเรื่องราวและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิต ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและรู้จักจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอบจ.ลำปางได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งแสดงอองถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางจึงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง“เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูนระหว่างวันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุสาขาลำปางอ.เมืองลำปาง

กิจกรรมภายในงานพบกับ- การแสดงบอลลูน Mini Night Glow
- การสาธิตการประกอบอาหาร
- ชมนิทรรศการอาหารพื้นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
- ชิมอาหารอร่อยนครลำปางและจากทั่วทุกภูมิภาค
- ช้อปสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง
- การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังอาทิ พี สะเดิด/ ปู่จ๋าน-เคนน้อย/ มาลีฮวนน่า/
ปรีชา ปัดภัยและวงเฟลม

โดยอบจ.ลำปางบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จัดงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคน สร้างงาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์อาหารของ จ.ลำปาง ให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2563ณ ลานหน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง.
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์