วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

สภา อบจ.ลำปาง อนุมัติงบกว่า 46 ล้านในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปาง ให้เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือ สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อและและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

อบจ.ลำปาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีญัตติสำคัญคือ ญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมตามญัตติ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 43,948,000 บาท เพื่อดำเนินการดังนี้

1.จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
    - เครื่องกำจัดชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ให้แก่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลเถิน
    -เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ให้แก่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลเถิน

    -เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้าอัตโนมัติและรองรับการส่งข้อมูล (Thermoscan)
    -เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้าอัตโนมัติ

2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
    -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
    - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
    - โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

นอกจากนี้ อบจ.ลำปาง ได้อุดหนุนงบประมาณรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,970,200 บาท แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการดังนี้

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวนเงิน 937,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
 - เสื้อกาวน์กันน้ำ /ชุดป้องกันร่างกาย(Cover ALL) /แว่นครอบตาแบบใส 1,000 อัน/ กระบังหน้าเลนส์ใส /รองเท้าบู๊ท/พลาสติกหุ้มรองเท้า /อาหารเลี้ยงเชื้อ และ Rayon swab

2.โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจำนวนเงิน2,033,200 บาท เพื่อจัดซื้อ
     - หน้ากากผ้า / เจลแอลกอฮอล์ 75 % /เครื่องเทอร์โมสแกน (วัดอุณหภูมิหน้าผากแบบดิจิตอล) / น้ำยาฆ่าเชื้อโรค/เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแบบสายสะพาย /ชุดป้องกันเชื้อโรค และหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งสำหรับพนักงานสอบสวน

อบจ.ลำปาง ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น   จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนทุกคน
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์