วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง พัฒนาถนน/แหล่งน้ำ เพื่อประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 พระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักสำคัญของ อบจ.ลำปาง ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่

          1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงรักษาทางสายอื่น
            2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
            3. การวางแผนผังเมือง

อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ในเขต ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง เพื่อเตรียม การสร้างถนนแอสฟัลท์ติก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการคมนาคมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน

ในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน อาทิ      

            - การขุดเจาะบาดาล การสร้างฝายแกนดินเหนียว ที่บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
            - การขุดลอกลำห้วยฮ่องลี่ ที่บ้านนากว้าว ม.1 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
            - การก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายพื้นที่รับน้ำ บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
บ้านแม่เติน ม.3 ต.แม่ถอด อ.เถิน
            - การสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขต อ.ห้างฉัตร
            - การสำรวจสะพานข้ามลำห้วยหลวง บ้านสันหลวง ม.1 ต.นาโป่ง อ.เถิน
            - การสำรวจถนนบ้านวังหิน ม.6 ต.เถินบุรี อ.เถิน     

ซึ่งการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ อบจ.ลำปาง มีจุดมุ่งหมายเพี่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์