วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง บูรณาการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


“องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ” คือ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมายความถึง องค์กรที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน   อยู่เสมอ การทำงานและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจ อีกทั้งพร้อมให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และประสานการทำงานด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่                              1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                           2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                           3. ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาสังคม-ชุมชน
                           4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                           5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักสำคัญที่ อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานและการบำรุงรักษาทางสายอื่น
ตลอดจนถึงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  โดยร่วมกับนายอำเภอแจ้ห่ม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จนท.กรมป่าไม้ จนท.อุทยานฯ และพลังงานจังหวัดลำปาง      รับฟังข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านจากกรณีนายจันทร์ติ๊บ พงษ์พลวัต ผู้ใหญ่บ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง    อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ระบบโซล่าเซลล์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด ทั้งนี้ จากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สนง.พลังงานจังหวัดลำปาง จะดูแลแก้ไขระบบโซล่าเซลล์ และ อบจ.ลำปาง สนับสนุนด้านการปรับปรุงถนนโดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

นอกจากนี้ อบจ.ลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําปาง เขต 2 และนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมรับฟังปัญหาและสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านแม่สุก ม.1 บ้านสบสุก ม.9 บ้านใหม่สามัคคี ม.6 และบ้านแม่สุกสามัคคี ม.12 โดยพระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่สุก เป็นผู้ให้ข้อมูล
ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้านในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ อบจ.ลำปาง ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์