วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง ส่งเสริมและพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

“ผู้สูงอายุ” ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า  เป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นสืบทอดถึงคนรุ่นหลัง และเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากประชากรผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ดี ดำรงชีวิตด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า ก็จัดได้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดลำปาง และสมาคมกิจการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีแกนนำผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุประเทศไทยและจังหวัดลำปาง กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุทึ่พึงได้รับ สามารถดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ อีกทั้งพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดลำปางให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เป็นการดำนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ อบจ.ลำปาง ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข้ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์