วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปางกับภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น เนื่องจาก ราคาปุ๋ย สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรมี    ราคาแพง ประกอบกับเกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและผลิตพืชอย่างถูกต้อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกษตรกรต้องมีการปรับระบบการทำการเกษตรของเกษตรกรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันตามแผนการดำเนินงานด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรของจังหวัดลำปาง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความรู้และมีทักษะ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อเกิดรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการปฏิบัติที่ยึดหลักวิชาการมีมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ดำเนินการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตรโดยให้ความรู้การผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตร และประชาชนทั่วไป ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 325 คน ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 13 สิงหาคม 2563

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยในด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของแต่พื้นที่แต่ละชุมชน ในท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรและมีกลไกลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ

 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำปาง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกลยุทธ์ที่ 1.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพโดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน สังคม การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพึ่งตนเองและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์