วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติด

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพิ่มขึ้น ราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย อีกทั้งการขยายตัวของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยและการแพร่ระบาดขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม ร่วมดำเนินการแบบบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  จึงจัดโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกล  ยาเสพติด ประจำปี 2563” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจากวิทยาการอาชีพเกาะคา จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E สังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว ความรักความเอาใจใส่ที่ดีจะช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและโทษของยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด เรียนรู้ถึงทักษะการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำความรู้    ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ในสถาบันการศึกษา สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนบุคคลอื่นเพื่อให้ชุมชน สังคม ปลอดภัยจากยาเสพติด.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์