วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

พช.ลำปาง จัดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2563 ให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ส่วนราชการภาคีการพัฒนา ผู้นำกลุ่มองค์กรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี รวม 225 คน


กิจกรรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด  ได้แก่ บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

และพิธีมอบโล่รางวัล สิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พร้อมประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย นายเสกสรร แดงใส  รางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง  นางสุพิชชา นวลอ้าย   รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด คือ บ้านท่าช้าง หมู่ 2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง  และรางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ต.พิชัย อ.เมืองลำปางกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 49 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล คือ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง  นางขวัญจิต ชัยฟู พัฒนาการอำเภอแม่ทะ นายแสงระวี หน่อยศ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร และนายสมคิด ปันทะสืบ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองลำปาง

รางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 7 รางวัล  ได้แก่ นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภองาว นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว  นายทินกร มาชม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พช.ลำปาง นายปิติภัทร มาทา นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ พช.อ.งาว  นายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พช.อ.สบปราบ  นางภัทธญา สดขื่น นักวิชาการชุมชนชำนาญการ พช.อ.เมืองปาน

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น 2 รางวัล  คือ น.ส.เกสร คำไวโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.เสริมงาม และน.ส.รัตนา ทำการดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.งาว

เกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 13 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านทุ่งขาม หมู่ 7 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านขอเหนือ หมู่ 9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน  , ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอภิชัย คำป่าตัน และ นางจันทร์แจ่ม กันทะโย  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสามารถ ชัยลังกาตุ้ย และ นางมนัสนันท์ สมกูล  , ประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเชียงดาแบบครบวงจร ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน , ประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลแม่ปะ อ.เถิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน

          ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด  3 รางวัล  รางวัลชนะเลิศ นางจิดาภา เทพวงค์  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอรุณ นนทมาลย์  รองชนะเลิศอันดับ2 นางดวงดาว กูริโอโสในอาร์เร็ตตรี้            รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 6 รางวัล  รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจที่ 15 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1  สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ห้างฉัตร  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.วังเหนือ  รองชนะเลิศระดับจังหวัด สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.สบปราบ

          รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น  ชนะเลิศระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน  รองชนะเลิศอันดับ 1   คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง

          รางวัลการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่หมู่บ้านห้วยส้ม หมู่ 9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์