วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

มร.ลป. ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมผลักดันให้วอแก้วเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงพื้นที่


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลวอแก้ว ณ อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายก อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วอแก้ว ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งนักวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้ โดยมี อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวมเป็นวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียนและสกัดข้อมูลในเวทีดังกล่าว

 

ทั้งนี้การดำเนินการจัดเวที อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้มิติและความต้องการของชุมชนโดยพื้นที่ตำบลวอแก้วนั้นเป็นพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ของการดำเนินการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดหนุนทุนวิจัยด้วยงบรายได้ในพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินงาน ประกอบกับการพัฒนาเชิงพื้นที่มีความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อเป็นพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านวิชาการและท้องถิ่น จึงได้จัดเวทีดังกล่าวขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จและค้นหาศักยภาพ แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ตำบลวอแก้ว

 

นอกจากนี้ ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า พื้นที่ตำบลวอแก้วมีการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ในการทำงานเชิงพื้นที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองและนำไปสู่การกำหนดเชิงนโยบายของท้องถิ่นและผู้นำชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นที่เวทีร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอคือด้านเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และมหาวิทยาลัยในการเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้จากพื้นที่หรือ Social Lap ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการเป็นฐานในการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยของชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆต่อไป

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์