วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

อบจ.ลำปาง มุ่งบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมจังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ขับเคลื่อนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน สายทางอื่น การพัฒนาแหล่งน้ำ และการวางแผนผังเมือง

           

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่า การดูแลรักษาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ

           

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิ การจัดอบรมป้องกันการตั้งครรภ์  ในวัยรุ่น การอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

           

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแม่แจ๋มแจ่มแต้หนา งานดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง

           

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร อาทิ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งได้มีการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

           

ล่าสุด อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น1 อบจ.ลำปาง โดยนายอดิศร สุนทรวิภาค วิทยากรจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร เป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นรูปธรรม

           

ซึ่งการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ อบจลำปาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ  แผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

           

อบจ.ลำปาง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน พัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนจังหวัดลำปางอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่ง   ภูมิปัญญา สังคมแห่งการเอื้ออาทรสมานฉันท์ และสามารถดำรงอยู่ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์