วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จ.ลำปาง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางมาอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดได้มีมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้

1. ให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัย ให้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการสาธารณสุข หากมีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2.ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ สอดส่องและเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราสถานประกอบการขนาดเล็กที่อาจมีแรงงานต่างด้าว หรือสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

3.ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำหรับอำเภอให้ชะลอการพิจารณาอนุญาตการเล่นการพนัน เช่น บ่อนไก่ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งระบาดของโรคได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากมีการลักลอบเล่นการพนัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายสูงสุดในการบังคับใช้

4.ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด หากพบว่าไม่มีการดำเนินการ จังหวัดจะได้ใช้อำนาจในการสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีการดำเนินการจะดำเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป และหากมีการดำเนินการไปโดยผิดหลักกระบวนการของสาธารณสุขและปรากฏภายหลังว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ผู้จัดกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์