วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จ.ลำปาง เตรียมพร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการในภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 โดยพิจารณาปรับมาตรการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน และด้านยานพาหนะ

เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ถือปฏิบัติดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 อำเภอ ในการบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน

2.ประสานการใช้ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ และใช้เป็นเครือข่ายสำรองในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) กำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2563 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2564

4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอ ฝึกซ้อมการรายงานข้อมูลระหว่างอำเภอ จังหวัด ศูนย์ ปภ.เขต และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดเวลา

5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง www.roadsafety.disaster.go.th ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

6.ประสานการดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิจารณาปรัลเป้าหมายและมาตรการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านรถ และยานพาหนะ

7.ประสานกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดลำปาง ช่วงควบคุมเข้มข้น หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5074

ขอบคุณภาพจาก สสส. 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์