วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เปิดรายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาล 43 แห่ง จ.ลำปาง คนเดิมกอดเก้าอี้ไว้ได้ 13 แห่ง ส่วนอีก 30 แห่ง คนใหม่คว้าชัย

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          กกต.ลำปางรายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งเทศบาลใน จ.ลำปาง ทั้ง 43 แห่ง  โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในตำแหน่งนายกเทศมนตรี ดังนี้

          ในเขต อ.เมืองลำปาง จำนวน 5 แห่ง  คือ เทศบาลนครลำปาง นายนิมิต จิวะสันติการ , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง(เดิม) ,  เทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย , เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว นายสมพร วะเท(เดิม) และ เทศบาลตำบลต้นธงชัยนายธวัชชัย ปินตาสี

          เขต อ.เกาะคา จำนวน  8 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเกาะคา น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู(เดิม) , เทศบาลตำบลลำปางหลวง นายอรรณพ ตื้อคำ , เทศบาลตำบลศาลา นายบุญธรรม พรหมปลูก (เดิม), เทศบาลตำบลนาแก้ว นายกฤษฎา แสงแก้ว , เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว นายศรีทน อยู่รักญาติ  , เทศบาลตำบลท่าผา นายสมยศ สาปคำ(เดิม)  , เทศบาลตำบลไหล่หิน นายมงคล แผ่นคำ และเทศบาลตำบลวังพร้าว นางจันทร์ฉาย สุภากาวี (เดิม)

          เขต อ.เสริมงาม จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเสริมงาม นายสมอาจ สว่างปัญญา , เทศบาลตำบลเสริมซ้าย นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น(เดิม) และเทศบาลตำบลทุ่งงาม นายเอกพงษ์ วงค์เรือง

          เขต อ.งาว จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ นายณรงค์ เครือระยา (เดิม) และเทศบาลตำบลหลวงใต้ นายสาธิต กาแก้ว

          เขต อ.แจ้ห่ม จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม นายโยธิน มณีคงฤทธิ์  , เทศบาลตำบลบ้านสา นายนภปนนท์ สุรินทร์โท และเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายถวิล กุญชร(เดิม)

          เขต อ.วังเหนือ จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลวังเหนือ นางศรีอร คิดว่อง และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายชัยยันต์ ศรีขัติย์

          เขต อ.เถิน จำนวน 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองล้อมแรด นายชยพล ชมภูรัตน์ ,  เทศบาลตำบลเวียงมอก นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว , เทศบาลตำบลเถินบุรี นายสวงค์ ใหม่ตัน (เดิม) และ เทศบาลตำบลแม่มอก นางนงนุช เขื่อนสาร(เดิม)

          อ.แม่พริก จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่พริ ร.ต.สุเมธ สุยะลังกา  , เทศบาลตำบลแม่ปุ นางสุพรรณ แซ่ตั้ง และเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง นายสมชัย สายด้วง

          อ.แม่ทะ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ , เทศบาลตำบลสิริราช พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง , เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร , เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นายธีรวัฒน์ แก้วลังกา และเทศบาลตำบลนาครัว นายทวี สารใจวงศ์

          อ.ห้างฉัตร จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลตำบลห้างฉัตร นายยุวดี วงศ์สวัสดิ์ , เทศบาลตำบลเมืองยาว นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา , เทศบาลตำบลปงยางคก นายย้าย ฮาวคำฟู (เดิม) , เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นางอำไพ อวนศรี  และเทศบาลตำบลเวียงตาล นายนิวัฒน์ ปะระมา (เดิม)

      อ.แม่เมาะ จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่เมาะ นายอเนก แก้วกำพล  , อ.สบปราบ จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสบปราบ นายวัชรินทร์ อุปะโยคิน  และ อ.เมืองปาน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเมืองปาน นายประสิทธิ์ จำเดิม          อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด ต้องรอ กกต.ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายใน 30 วัน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์