วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับสำหรับความเป็นมาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและราษฎรบ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง และหมู่ที่ 15 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อางเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.4 / 20457 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอ่างฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564 นี้ โครงการฯ ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดลำปาง ที่จะช่วยสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรในพื้นที่มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างยั่งยืน


มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3.10 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำทำการเกษตรในฤดูฝนให้ฝายแม่อางบ้านดง และฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมได้ 1,600 ไร่ และฝายที่มีอยู่เดิม 700 ไร่ รวม 2,300 ไร่ ช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 1,500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และทำให้ราษฎรในเขตโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

ข้อมูล/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์