วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ชื่อราษฎรผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ แล้ว 1,119 ราย พร้อมเปิดให้ยื่นขออุทธรณ์กรณีกระทบสิทธิภายใน 30 วันความคืบหน้า การอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ , บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้อพยพไปยังพื้นที่รองรับการอพยพที่กำหนดไว้

นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (หก-มม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่รองรับการอพยพ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน รับทราบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 แล้ว ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มราษฎรจากรายชื่อผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,458 ราย ดังนี้


กลุ่มที่ 1. ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ในมติคณะรัฐมนตรีและกรรมการดำเนินการอพยพเห็นชอบ จำนวน 1,119 ราย คิดเป็น 76.7 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มที่ 2. ผู้ไม่ประสงค์จะอพยพ จำนวน 129 ราย คิดเป็น 8.8 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มที่ 3. ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 92 ราย คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มที่ 4. คู่สมรสที่ต่างมีรายชื่อเป็นผู้อพยพ จำนวน 118 ราย คิดเป็น 8.1 เปอร์เซ็นต์ คู่สมรสเหล่านี้จะได้รับสิทธิจัดสรรที่ดินคู่ละ 1 สิทธิ รวมเหลือ 59 สิทธิ

นายบุญเทียร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามประกาศดังกล่าวได้แจ้งว่าหากปรากฏภายหลัง ผู้ประสงค์อพยพรายใดมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามมติคณะกรรมการ และหรือประกาศของคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิในการจัดสรรที่ดิน ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์อพยพรายใดคิดว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินและถูกกระทบสิทธิ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายใน 30 วัน คือนับตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน พิจารณาผลการอุทธรณ์ต่อไป


สำหรับงานเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรนั้น นายบุญเทียร กล่าวว่า ในส่วนของ 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ขณะนี้ได้ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ส่วนระบบไฟฟ้าและประปา ก็มีความพร้อมที่จะจำหน่ายหากราษฎรเข้าอยู่อาศัยแล้ว ส่วนของวัดที่ต้องสร้างใหม่ 2 แห่ง คือ วัดบ้านดง ได้ก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวัดหัวฝายได้เริ่มก่อสร้างแล้ว โดยมีพิธีลงเสาเอกอาคารวิหารวัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีราษฎรผู้อพยพจากบ้านหัวฝายและบ้านหัวฝายหลายทุ่ง พร้อมใจมาร่วมงานอย่างบคั่ง ซึ่งพิธีดังกล่าวจะเป็นขวัญกำลังใจในการที่ราษฎรจะโยกย้ายถิ่นฐานในอนาคตอันใกล้ต่อไป


ในส่วนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ ขณะนี้ยังไม่พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น โดย กฟผ. กำลังร่วมกับหน่วยงานราชการหาแนวทางจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

สำหรับรายละเอียดประกาศและรายชื่อของราษฎรทั้ง 4 กลุ่มสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ecp.egat.co.th/index.php/s/Xh7S4uamOW01Nle หรือสอบถามที่หน่วยประสานงานก่อสร้างและอพยพ เบอร์โทรศัพท์ 0 5425 4879 มือถือ 0 8184 94030 ในวันและเวลาราชการ

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์