วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้มเปิดการฝึก บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) ผ่านระบบทางไกล เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยทุกด้าน ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 


 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดการฝึกการสนับสนุน “กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ; บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  โดยมีการกำหนดจัดฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet และ Line Group เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมีนายเพิ่มพิทยา  กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นประธานการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่/ ลำปาง/ ลำพูน/ แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม และองค์กรเอกชน เข้ารับการฝึกจำนวน 134 คน ซึ่งเป็นการฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยของ บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมถึงการจัดการด้านสิ่งอำนวยการความสะดวก กระบวนการกิจกรรม และฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขปรับปรุง กำหนดกลไกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยกลไกในระดับปฏิบัติได้กำหนดให้มีศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด Emergency Operation Centre : EOC ในแต่ละระดับของการจัดการในรูปของกองบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเป็นศูนย์กลางให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอำนวยการและประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น


ทั้งนี้ เพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ใน EOC ให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมี EOC Management การบริหารจัดการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมภายใน EOC การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน EOC ของหน่วยต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) ในฐานะของทีมจัดการเหตุการณ์ในขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ จะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและภาคส่วนตามภารกิจที่จำเป็นในการจัดการสาธารณภัย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์