วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พร้อมเดินหน้าบริหารงานเพื่อประชาชน

 หลังจากเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน  64 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกับได้ร่วมประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อมอบนโยบายให้กับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และสอดรับกับนโยบายของผู้บริหารที่เน้นการบริหารงานที่ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


 พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารที่จะมาช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมอบหมาย รองนายกฯ รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ดูแลสำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง และกองสวัสดิการสังคม

นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายให้ดูแล กองช่างสำนักปลัดเทศบาล (เฉพาะงานกฎหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  และ กองวิชาการและแผนงาน (เฉพาะงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์)  นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแล

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองคลัง (เฉพาะฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) และนายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแล กองการศึกษา และกองวิชาการและแผนงาน (ยกเว้นงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์)

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จำนวน 15 ท่าน โดยมี นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ


เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อนุมัติ อนุญาต และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการของหน่วยงานใด สามารถสอบถามร้องเรียนโดยตรงที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครหมายเลขโทรศัพท์ 081-9519125

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์