วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ เตรียมแจ้งผู้บริหาร และ ส.อบต.พ้นตำแหน่ง หลังกกต.ประกาศเลือกตั้ง 1 ต.ค.64

 


เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/5540 ลงวันที่ 28 ก.ย.64 เรื่องการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  พร้อมกับได้สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุดที่ ลต 0012/9766 วันที่ 23 ก.ย.64

โดยในหนังสือมีใจความว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายหลังจากการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ก่อนหน้านี้  กกต.ได้มีประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. โดยวันที่ 1 ต.ค.64  กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. พ้นจากตำแหน่งทันที

          จากนั้น วันที่ 11-15 ต.ค.64 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 22 ต.ค.64   และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64  พร้อมกันทั่วประเทศ และวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์