วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

อ.ส.ค.ปลูกหญ้าในพื้นที่กว่า 144 ไร่ ไว้เป็นพืชอาหารสัตว์ ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ขณะรออนุมัติสร้างโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ

 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64  นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวหญ้าในโครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์​ บริเวณพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ด้านข้างที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ต.เวียงตาล จ.ลำปาง  โดยมีนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน รายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ   พร้อมด้วยนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง  นายนิวัต ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกิจกรรม
          นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ตามที่ อ.ส.ค.มีแผนจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบ ในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ช่วยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์โคนม และเกษตรโคนมภาคเหนือตอนบนให้ได้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโคนม  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรโคนมนั้น แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการและอยู่ขึ้นตอนเสนองบประมาณในการก่อสร้าง อ.ส.ค.จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการดังกล่าวประมาณ 144 ไร่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  จึงได้จัดทำโครงการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน หรือ โครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ด้วยการปลูกหญ้าสายพันธุ์แพงโกล่าและหญ้ารูซี่  เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดลำปางและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมโคนมในพื้นที่ภาคเหนือ  โดย อ.ส.ค.ได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (SME)โดยรับซื้อปุ๋ยมูลโคจากชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือตอนบน รวมถึงรับซื้อเมล็ด/ท่อนพันธุ์หญ้าจากชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้งและป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5​ เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และรองรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สร้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมและจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือ ตอนบนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง          นายสุชาติ กล่าวอีกว่า   สำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน หากดำเนินการสร้างสำเร็จจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร  เนื่องจากโรงงานดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบ และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรโคนมในเขตภาคเหนือ รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมที่ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเลี้ยงโคนมของครอบครัว และ Smart Farm อีกด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์