วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด แจ้งให้ทุกหน่วยเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายหลังมีการระบาดในส่วนราชการ 2 กลุ่มก้อน

 


วันที่ 28 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ส่งถึงทุกหน่วยงานและองค์กรในจังหวัดลำปาง เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดลำปางได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ แล้วนั้นที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในจังหวัดลำปาง สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นอย่างดีและน่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นผล

 

สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของพนักงานเข้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วน อีกทั้งจังหวัดลำปางได้มีมาตรการการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้สอดคล้องกับการปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ และได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนดอย่างเคร่งครัด

 


แต่เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นมา จังหวัดลำปางพบการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กลุ่มก้อน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 2 กลุ่มก้อน เป็นข้าราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของรัฐและผู้สัมผัสในครอบครัว รวมทั้งสิ้น 54 ราย มีผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 343 ราย และผู้สัมผัสผู้ป่วยเสียงต่ำ จำนวน 736 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคทั้ง 2 กลุ่มก้อน พบว่าผู้ติดเชื้อได้กระจายไปยังส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และอำเภอต่าง ๆ โดยพบปัจจัยเสี่ยง คือ ลักษณะงานที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง และเมื่อเดินทางกลับและอยู่ร่วมกับครอบครัวไม่มีการกักตัว หรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนด นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรมที่ทำให้แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การเลี้ยงสังสรรค์ การใช้ภาชนะร่วมกัน

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด รวมทั้งไม่เป็นภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้ยิดถือเป็นแบบอย่าง และดำเนินการดังนี้

 

1.    ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดลำปางได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่าปล่อยปละละเลย หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน และส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้

 

2.    หากพบการแพร่ระบาดภายในส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้รายงานจังหวัดลำปาง ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางทราบโดยทันที เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์

 


3.       ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกฝ่ายดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดลำปางได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีการปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีการกระทำที่เป็นความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการทางวินัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์