วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลการบริหารจัดการด้านแรงงาน แก่สถานประกอบการ จ.ลำปาง

 


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี “Thailand Labour Management Excellence Award 2021” ทำพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณดีเด่นแก่สถานประกอบกิจการ 87 แห่ง ในจังหวัดลำปาง

ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงได้มีการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานลูกจ้าง และเพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่สถานประกอบกิจการจังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงาน, ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี “Good Labour Practices : GLP” ไปใช้ในการบริหารกิจการ ซึ่งจังหวัดลำปาง มีสถานประกอบกิจการ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2564 มีสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการ ที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ข้อกำหนด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีครบทุกด้าน “Thailand Labour Management Excellence Award 2021” ขึ้น ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปางโดยมี นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางมาเป็นประธานพิธีทำการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบกิจการของจังหวัดลำปางด้วยตนเอง โดยมีตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานองค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานทั้ง 87 แห่ง เข้าทำการรับมอบ ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ จำนวน 11 แห่ง, สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ไปใช้ในการบริหารจัดการ จำนวน 28 แห่ง, สถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการสู่อาเซียน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด 17 แห่ง ระดับประเทศ 4 แห่ง และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 อีกจำนวน 25 แห่ง

        


        ทั้งนี้ สำหรับรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการดังกล่าว ถือเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่จะต้องมีความตระหนักร่วม ถึงความสำคัญในการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแรงงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อจะเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กร ให้มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์