วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ สิธิชัย นั่งประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมแต่งตั้งรองผู้ว่าฯ “ศรัณยู” เป็นรองประธาน คนที่ 1 และผู้แทนภาคประชาชน “อำนวย” รองประธานคนที่ 2 งบปี 65 สะพัดกว่า 800 ล้านบาท

 จากเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  เพื่อร่วมลงมติเลือก ประธานและรองประธาน เตรียมแผนเดินหน้าการบริหารเงินกองทุนฯ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2565 ภายหลังจากที่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ว่างเว้นลง เนื่องจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนก่อน ได้เซ็นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง จนทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ ต้องหยุดชะงัก โดยภายหลังการลาออก ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำการแต่งตั้งนายพนมพร  ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธาน คพรฟ. ชั่วคราว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณที่ผ่านมา


ทั้งนี้ มติในที่ประชุม คณะกรรมการฯ คพรฟ. ทั้งในส่วนของผู้แทนภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน ได้มีมติให้ นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง ประธาน คพรฟ. คนใหม่  และในการนี้ นายสิธิชัย  จินดาหลวง ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง รองประธาน คพรฟ. คนที่ 1 และให้นายอำนวย  วงศ์ษา ดำรงตำแหน่ง เป็นรองประธาน คพรฟ. คนที่ 2  โดย ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  จะได้มีการสรุปผลมติในที่ประชุมครั้งนี้ และรายงานให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับทราบเพื่อจะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับ ในปีงบประมาณ 2565 ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าทางกองทุนฯ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในปีนี้ รวมอีกจำนวนมากกว่า 800 ล้านบาท

โดยกองทุนฯได้มีการจัดเตรียมแผนการบริหารงานโครงการชุมชน เพื่อจะใช้งบประมาณกองทุนฯ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ไว้แล้วภายใต้ 7 แผนงาน ทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค พลังงานชุมชน และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่  


เบื้องต้นมีแผนในการบริหารจัดการเงินกองทุนในกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19, ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในโครงการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และในโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือนร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19, ด้านการจ้างงานแบบต่อเนื่องโดยจ้างบุคลากรวิชาชีพ เช่น โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา โครงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ และด้านการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  ซึ่งแผนการบริหารจัดการดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยคณะกรรมการ คพรฟ. จะได้มีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ เพื่อจะให้การพิจารณาการใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบโจทย์เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์