วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พช.ลำปาง จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบกองทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,851 บาท  และจะนำเงินฝากสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำปาง  เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้ากลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ได้เข้าเยี่ยมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงอีกด้วย

ความเป็นมา ในปี 2522 กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึง ต่อมาในวันที่ 17  ธันวาคม 2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาติ ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนกลางจัดตั้งที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และระดับจังหวัด จัดตั้งขึ้นที่ทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทระดับจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดหาเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีกำหนดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง จึงมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขึ้นดังกล่าว

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์