วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดอยคำพา 14 องค์กรปั้นโครงการ“สร้างโลกสีเขียว” ดันการบริหารจัดการขยะถูกต้องอย่างยั่งยืนต้องยอมรับว่า “ปัญหาขยะ” ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และที่น่าตกใจเมื่อมีการจัดอันดับเมืองที่สร้างขยะพลาสติกจากทั่วโลกโดย Ocean Conservancy ในปี 2016ที่ ผ่านมานั้น ปรากฎว่ามีรายชื่อของประเทศไทยติดอยู่ในลำดับที่ 12 ของโลกด้วย จากข้อมูลข้างต้นทำให้หลายหน่วยงานไม่อาจนิ่งเฉย ขณะเดียวกันยังตื่นตัวที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาขยะอย่างจริงจัง

 


ดังนั้นสำหรับสัปดาห์นี้ จึงใคร่ขอนำเรื่องราวดีๆ มาเล่าให้พี่น้องชาวลำปางได้รับฟัง เพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาและแก้ไข “ปัญหาขยะล้นเมือง” ในขณะนี้ได้แบบง่ายๆ

 

โดยล่าสุด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมมือกับ 14 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เต็ดตราแพ้ค เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เบสท์โพลิเมอร์ แอดวานซ์แมท อำพลฟูด เอสไอจี คอมบิบล็อค สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในโครงการ สร้างโลกสีเขียวเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 


ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

 


เริ่มที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร โดยหัวเรือใหญ่ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว่า ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนำร่อง คือ แกะ ล้าง เก็บ กล่องยูเอชที ตราดอยคำ โดยภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนำกล่องยูเอชที ถุงน้ำยาล้างไต และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นวงจรไม่รู้จบแทนการผลิตใช้แล้วทิ้งซึ่งเรามีส่วนในการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness)

ด้าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไต และรับทราบขั้นตอนแนวทางการแกะ ล้าง เก็บ ถุงน้ำยาล้างไตอย่างถูกวิธีสำหรับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์กลับคืนไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี และเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ของ สปสช. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 


ขณะที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน เช่น แก้วน้ำและถังใส่ป๊อปคอร์น เข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้งานในระบบ

 

เช่นเดียวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลของโครงการสร้างโลกสีเขียว อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของการดำเนินโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างตัวชี้วัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีแก่องค์กรอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่สังคมในวงกว้าง  หรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก็ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบสภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีผ่านความร่วมมือด้านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน

 

สำหรับโครงการ สร้างโลกสีเขียวแต่ละภาคีเครือข่าย มีบทบาทในการดำเนินการแตกต่างกันไป แต่ล้วนมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยมีโครงการ สร้างโลกสีเขียวเป็นการแสดงออกและเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยในอนาคตต่อไป

 

 ภายในงานได้จัดนิทรรศการ สร้างโลกสีเขียวชมนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling) จากกล่อง แกะ ล้าง เก็บ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กู้โลกที่น่าสนใจ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ กรวยจราจร พาเลทดอยคำ กระถางต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 สำหรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาแลกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือแลกผลิตภัณฑ์พรีเมียมของดอยคำและของภาคี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการรวบรวม การจัดเก็บ การออกแบบ การแปรรูป รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปไปยังภาคีเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก่สังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

กอบแก้ว แผสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์