วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ และทำข้อตกลงในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ และทำข้อตกลงในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

ทางสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ปรับรูปแบบกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม จึงตระหนักในการที่จะส่งเสริมนักศึกษาทั้งในด้านศักยภาพความสามารถ และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยเน้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองและผู้อื่น ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาให้กับทางคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มุ่งเน้นที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน และการสร้างกำลังใจ แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรมที่เราสรรค์สร้างขึ้น ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอย่างสูงสุด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์