วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions) ระหว่างเทศบาลนครลำปาง กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็นที
ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions) ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง กับ นางกุลธิดา นาถะพินธุ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถรองรับภารกิจของเทศบาลนครลำปาง สนับสนุนวิสัยทัศน์โมเดลการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์
ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเมืองต่าง ๆ ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐได้มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องตาม แผนชาติ อาทิ โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุดท้ายแล้วก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและ พัฒนาเมืองอัจฉริยะกระจายออกไปทั่วประเทศ
โดยเอ็นทีและเทศบาลนครลำปาง จะร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลครบวงจรมากที่สุด โดยเฉพาะการสื่อสารระบบดิจิทัล และดาวเทียม รวมถึงการนำระบบดิจิทัลมาให้บริการในทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครลำปาง หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวทางของ Digital 4.0 ที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์