วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ครม.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง "ชัชวาลย์ ฉายะบุตร"เป็นผู้ว่าฯลำปางเมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 


สำหรับภาคเหนือมีการโยกย้ายดังนี้         -นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลำปาง

         -นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่

            -ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา

           -นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก

            -นายสันติธร ยิ้มละมัย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลำพูน

          -นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดอุตรดิตถ์


นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   อายุ 58 ปี  เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2507

จบการศึกษา      ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        ปริญญาโท สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย

 ประวัติการทำงาน      

2531 ปลัดอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2533 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง

2538 บุคลากร กรมการปกครอง

2546 หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2550 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

2550 หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2556 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2557 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

2557 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2559 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 ตุลาคม 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

8 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

9 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

14 มิถุนายน 2564  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน   ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์