วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จับมือเทศบาลเมืองพิชัย ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง

 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง เพื่อให้ชุมชนคัดกรองมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง   สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดของลำปาง

วันที่  29 กันยายน 2565 นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม สุขภาพและเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็งตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง ที่ อาคารเอนกประสงค์ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อสม.ในเขตตำบลพิชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ๆ พร้อมทั้งมีพิธีลง นามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


        โดยแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง ในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวถึงที่มาของการจัดโครงการ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มียุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกัน โรคมะเร็ง (PP&P Excellence) ที่เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน จึงได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการต้นแบบ หมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขึ้นในปี 2563 เป็น ต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยมีชุมชนนำร่อง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านฝายน้อยหมู่ 9, ชุมชนบ้านบ้านไร่ ศิลาทอง หมู่ 10 และชุมชนบ้านต้นมื่น หมู่ 14 เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลตนเอง ครอบคลุมตั้งแต่การ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ดำเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชน ต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) ทั้งนี้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน สุขภาพฯ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และโรคมะเร็ง รวมถึงเป็นศูนย์จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อใช้ต่อเนื่องที่บ้าน ของตำบลพิชัย นอกจากนั้นยังเป็น ศูนย์ประสานงานระหว่างทีมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลสุขภาพและโรคมะเร็งต่อไป


นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง เปิดเผยว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรทั้งในระดับโลกระดับประเทศโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง เพราะประชากรเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุ และจังหวัดลำปางยังมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงได้จัดมหกรรมสุขภาพและเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งพิธีลงนามข้อตกลง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ให้ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ รวมไปถึงก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนในตำบลพิชัย ในการสนับสนุนการ ดำเนินการและวิชาการต่างๆในศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ได้ต่อไปในอนาคต
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์