วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มีลุ้นคนละครึ่งเฟส 6 รับปีใหม่ รัฐจะมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/463 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง กรม โดยระบุข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน  โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควร ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องในภาพรวมก่อน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์