วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเถิน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเวียงมอก และโครงการ แก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
โดยโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ชาวบ้านชุมชนบ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน ได้ร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อปี 2555 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะ” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เยาะฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในลักษณะของอ่างกักเก็บน้ำขนาดเล็ก มีแนวสันเขื่อนเป็นแกนดินเหนียวขนาดความยาว 280 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 15 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 7 แสน ลบ.ม. มีอาคารควบคุมระบบน้ำล้น พร้อมจัดวางระบบท่อส่งน้ำ ลงสู่ลำน้ำสายเดิมด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ยาว 800 ม. สามารถจัดส่งน้ำให้แก่พื้นที่ทำการเกษตรได้ครอบคลุมมากกว่า 1,000 ไร่ในฤดูฝน และครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ไร่ในช่วงหน้าแล้ง โดยจะมีราษฎรในพื้นที่ตำบลเวียงมอก ได้รับประโยชน์จากอ่างกักเก็บน้ำ 3 หมู่บ้าน ทั้งบ้านปางอ้า หมู่ 4 / บ้านแม่แสลม หมู่ 6 และบ้านชัยชมภู หมู่ 10 รวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 1,000 ครัวเรือนจากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อเพื่อรับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 อ.เถิน โดยโครงการดังกล่าว สามารถส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรใน 2 ชุมชน ทั้งบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 และบ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ 10 ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า 500 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรในพื้นที่กว่า 321 ครัวเรือน 1,193 คน ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์