วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

“ค่ายวิชาการเหมืองแร่” เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทำงานเหมืองแม่เมาะ 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเหมืองแร่4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเหมืองแร่ ร่วมกิจกรรม “ค่ายวิชาการเหมืองแร่” เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทำงานเหมืองแม่เมาะ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายด้านเหมืองแร่ในอนาคต

 

วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเหมืองแร่ ครั้งที่ 16 (Mining Camp) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ คณะอาจารย์ นิสิต และนักศึกษาจาก 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเหมืองแร่ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม

 


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)    ในหัวข้อ งานปฏิบัติการขุดขน , ระบบลำเลียงถ่านและการจัดการถ่านในลานกองถ่าน , งานระเบิดและเหมืองหินปูน , การวางแผนการทำเหมือง , งานธรณีวิทยา และงานวิศวธรรมธรณี พร้อมนำเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)ฯ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 


นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า ค่ายวิชาการเหมืองแร่ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2549 โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมทักษะประสบการณ์จากการสัมผัสกระบวนการทำเหมือง พร้อมทั้งแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมสถาบันละ 6 คน

 


ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และกระชับความสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องระหว่างผู้บริหาร , ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายด้าน Mining ในอนาคตด้วย

 


หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่จึงเกิดเป็นความร่วมมือด้านวิชาการเหมืองแร่ขึ้น โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันฉบับแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 กรอบเวลา 5 ปี ระหว่าง กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเป็นฉบับ 2 ซึ่งมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมลงนามเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย

 


สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ดังนี้ 1. กฟผ. สนับสนุนการจัดอบรมในรูปแบบค่ายวิชาการเหมืองแร่เป็นประจำทุกปี 4 สถาบันการศึกษา , 2. กฟผ. ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาและวิจัยทางด้านเหมืองแร่ระหว่าง กฟผ.และ 4 สถาบันการศึกษา , 3. ทุกหน่วยงานร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพให้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมทางด้านเหมืองแร่แก่สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และ 4. 4 สถาบันการศึกษาส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่แก่บุคลากรของ กฟผ. เป็นประจำทุกปี

 


นายนิพิฐพนธ์ ไชยรัตน์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเข้าร่วมค่ายวิชาการเหมืองแร่ทำให้ได้เห็นเครื่องจักรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงานต่างๆ ของพี่ๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในหลากหลายมิติ รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างสถาบันการศึกษา รู้สึกสนุกมาก

 


ด้าน นายณัฐพงษ์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มารู้จักกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้ ประสบการณ์การเรียน และประสบการณ์ฝึกงานสายงานเหมืองแร่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้ทราบว่าในงานเหมืองแร่มีสิ่งน่าสนใจมาก และที่สำคัญก็คือการได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน

 


ขณะที่ นางสาวรัศมีมาตา ปิยนันท์โรจนกุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายกิจกรรมครั้งนี้ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ได้รู้จักพี่ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกัน ได้เพื่อนใหม่จากมหาวิทยาลัย และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ในตำรา ได้ศึกษาและเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่มีโอกาสศึกษาในมหาลัยได้ยาก เช่น ได้เห็นหน้างานและการทำงานจริง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทาง กฟผ. ที่จัดกิจกรรมดีๆ และมอบโอกาสให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ และทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับและดูแลพวกเราเป็นอย่างดี และต้องขอบคุณเพื่อนๆ ที่น่ารักที่มาสนุกด้วยกัน ดีใจที่ได้เจอทุกคน

 


นางสาวยุพเรศ สิงห์บี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานในบ่อเหมือง เห็นการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่เคยได้เห็น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผน ทำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเองจากการได้เห็นหน้างาน ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิต การเรียนของเพื่อนต่างสถาบัน พี่ๆ ทุกคนดูแลดี ให้ความกระจ่างในเรื่องที่สงสัย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์